Zprostředkující subjekt ITI


Statutární město Pardubice se na základě novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje stalo nositelem integrované strategie v sídelní aglomeraci Pardubice - Hradec Králové a je vykonavatelem funkce zprostředkujícího subjektu (ZS). Funkci ZS vykonává v rámci Magistrátu města Pardubic odbor Zprostředkující subjekt ITI (ZS ITI) se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice.  ZS ITI zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti naplňování integrované strategie a integrovaných územních investic v souladu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj a statutárním městem Pardubice coby zprostředkujícím subjektem a v souladu s relevantní řídící dokumentací vydanou řídícím orgánem.

ZS ITI plní zejména tyto úkoly:

 • vypisuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídící dokumentací,
 • provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů,
 • vydává pro účely řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko dle § 18 odst. 15 zákona o podpoře regionálního rozvoje,
 • vede složky projektů a uchovává doklady o administrativní činnosti v souladu s řídící dokumentací,
 • zajišťuje kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytuje jim informace vztahující se k realizaci integrované strategie rozvoje území,
 • provádí věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li pro výzvu stanoveno,
 • vkládá údaje o integrovaných projektech do informačního systému MS2014+ a odpovídá za  včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů,
 • vyjadřuje se k podstatným změnám v integrovaných projektech,
 • spolupracuje s ministerstvem při zpracování analýzy rizik operačního programu a plnění nápravných opatření,
 • spolupracuje s ministerstvem při přípravě Strategického realizačního plánu,
 • informuje ministerstvo o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost, zjištěných při implementaci operačního programu a integrovaných projektů,
 • spolupracuje při přípravě komunikačního plánu operačního programu,
 • spolupracuje při přípravě podkladů pro monitorovací výbor operačního programu,
 • zpracovává a předkládá návrh souboru kritérií pro posouzení souladu projektu s integrovanou strategií rozvoje území,
 • poskytuje součinnost při přípravě metodických materiálů,
 • zpracovává své interní postupy, aktualizuje je v souladu s platnou řídicí dokumentací a připomínkami ministerstva a řídí se jimi.

 

Projekt Zprostředkující subjekt integrovné územní investice Hradecko-pardubické aglomerace III je realizován za přispění dotačních prostředků z Evropské unie.

Cílem projektu je prostřednictvím funkce Zprostředkujícího subjektu zajistit plynulou realizaci integrované strategie ITI, jehož výsledkem bude úspěšné čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých realizovaných projektů.