Řídicí struktura


Manažer ITI

Manažer ITI (případně jeho tým) je koordinačním a výkonným orgánem řídícího výboru ITI. Je odpovědný nositeli ITI za každodenní řízení a koordinaci realizace Strategie, za komunikaci s žadateli/příjemci, řídícími orgány programů Evropských strukturálních a investičních fondů a s veřejností, za spolupráci s řídícím výborem ITI. Vykonává činnosti spojené s administrací integrované Strategie a projektů vybraných k realizaci prostřednictvím MS2014+. Manažer ITI monitoruje průběh realizace projektů a v pravidelných intervalech předává informace z monitorování Řídicímu výboru ITI, kterému zároveň předkládá podklady k posouzení a vydání potvrzení ze zasedání řídícího výboru ITI o zařazení projektových záměrů ze schváleného souboru projektů do integrované strategie. Toto potvrzení je předloženo spolu s žádostí o podporu dle pokynů jednotlivých řídících orgánů (výzvy, dokumentace k výzvě) jako samostatná příloha žádosti o podporu nebo jako součást textu žádosti o podporu obsahující informace dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.

V případě projektových záměrů financovaných z Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti manažer předkládá projekty navržené potencionálními žadateli k zařazení do ITI k posouzení řídícímu výboru ITI. V případě kladného rozhodnutí bude projekt zařazen nositelem do integrované strategie jako integrovaný projekt a bude podepsána smlouva o partnerství mezi nositelem integrovaného nástroje a realizátorem integrovaného projektu. Poté může být předložen do konkrétní územně specifické výzvy. Finální rozhodnutí o schválení integrovaného projektu je v pravomoci dotčeného řídícího orgánu.

Koordinátoři ITI

Koordinátor ITI zodpovídá za slaďování řízení a realizace Strategie ITI, včetně přípravy a realizace projektů připravovaných v rámci Strategie ITI. Mezi jeho hlavní úkoly patří komunikace s partnery na území aglomerace, žadateli, řídícími orgány programů Evropských strukturálních a investičních fondů, s veřejností, spolupráce s řídícím výborem ITI, tematickými koordinátory a členy pracovních skupin. Koordinátor také zodpovídá za dodržování závazných monitorovacích indikátorů a finančních plánů jednotlivých projektů, které jsou IN financovány, provádí průběžnou kontrolu připravovaných záměrů. V součinnosti s tematickými koordinátory připravuje podklady pro posouzení souladu projektů se Strategií ITI. Koordinátor poskytuje žadatelům odborné konzultace týkající se způsobilosti nákladů, přípravy veřejných zakázek, rizik nedovolené veřejné podpory a administrace projektů. Současně vykonává činnosti spojené s administrací integrované strategie a projektů vybraných k realizaci prostřednictvím MS2014+ (včetně přípravy a podávání průběžných monitorovacích zpráv), monitoruje průběh realizace projektů, připravuje podklady pro jednání pracovních skupin a ŘV ITI a podílí se na organizaci a jejich vedení. Koordinátoři musí disponovat znalostmi problematiky řešené ve Strategii ITI a detailně znát její náplň, a to včetně procesních záležitostí spojených s její realizací.

Tematičtí koordinátoři ITI

Každá pracovní skupina je vedena tematickým koordinátorem, který je zodpovědný manažerovi ITI a jeho prostřednictvím řídícímu výboru ITI za slaďování spolupráce subjektů v území souvisejících s daným tématem. Tematický koordinátor musí disponovat odbornými znalostmi v dané problematice a musí detailně znát příslušnou část integrované strategie. Podílí se na vytváření partnerství mezi aktéry v rámci jednotlivých témat řešených v rámci ITI a může s potenciálními žadateli konzultovat rozsah a obsahové zaměření projektového záměru tak, aby byl v co největším souladu s integrovanou strategií. Organizačně a administrativně vede zasedání věcně příslušných pracovních skupin ITI. Jeho povinností je průběžné předávání informací manažerovi ITI. Ve vztahu k diskutovanému tématu může přizvat na jednání pracovní skupiny další odborníky.