ITI 2021-2027


ITI Hradecko-pardubické aglomerace a partnerská spolupráce v území

Hradecko-pardubická aglomerace z hlediska spolupráce plynule navázala na programové období 2014–2020, kdy došlo k vybudování, popř. prohloubení dialogu mezi partnery v území, kteří postupně překonali počáteční nedůvěru vůči nástroji ITI. Ten byl zprvu přijímán poněkud rezervovaně, a to zejména z důvodu jeho novosti a neověření v praxi, ale díky důsledné a intenzivní práci nositele ITI došlo k vytvoření silného partnerství v území. Na něj bylo možné navázat pro programové období 2021–2027, a to nejen z hlediska práce v rámci Řídicího výboru aglomerace (ŘV A) a pracovních skupin (PS) založených v souladu s čl. 8 obecného nařízení na základě analýzy stakeholderů, ale také při zjišťování potřeb a absorpční kapacity území Hradecko-pardubické aglomerace.

Počátky úvah o vytvoření aglomerace měst Hradec Králové a Pardubice spadají do roku 2011, kdy se objevily první informace o možném využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020. Pro potřeby upřesnění dalšího možného směřování byla v lednu roku 2013 zpracována Případová studie – rozvoj Hradecko-pardubické aglomerace z hlediska Kohezní politiky v období 2014+, která se stala základním východiskem pro nástroj ITI. Oficiální potvrzení záměru měst Pardubice a Hradec Králové pokračovat v přípravách aglomerace znamenalo Memorandum o těsné spolupráci v příštím programovém období podepsané politickými představiteli obou měst v květnu roku 2013. V červnu roku 2015 následoval podpis tzv. Memorand o vzájemné spolupráci, která města Pardubice a Hradec Králové uzavřela se všemi zásadními partnery (kraje, ORP, univerzity, krajské hospodářské komory, MAS) v území v prostorách hradu Kunětická hora. Signatáři se zde zavázali, že budou spolupracovat na přípravě a naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, a to zejména formou realizace společných projektů, které napomohou dalšímu rozvoji území.

Zástupci statutárních měst Hradec Králové a Pardubice se na úřednické úrovni pravidelně setkávají již od roku 2012, kdy se objevily první úvahy o společné aglomeraci. Na ně postupně navázala jednání s ostatními obcemi a klíčovými aktéry v území (zástupci samosprávy, představiteli MAS, státních a dalších veřejných institucí, univerzit, významných podniků, školských a vzdělávacích zařízení, vlastníky a správci důležité infrastruktury apod.) v pardubické i v královéhradecké části aglomerace.

Budování reálného partnerství v území v kontextu integrovaných územních investic spadá do roku 2014, kdy se zástupci obou statutárních měst poprvé setkali se starosty obcí v dotčeném území a předali jim informace o budoucích možnostech čerpání evropských dotací prostřednictvím nového nástroje ITI. Tento seminář zahájil pravidelná setkávání, která se ve větší intenzitě odehrávají na úrovni bilaterálních jednání se zástupci jednotlivých žadatelů, popř. formou tematických seminářů, a to jak na území Hradecko-pardubické aglomerace, tak mimo ni. Vzhledem ke komplikacím spojeným s pandemií COVID-19 ještě více vzrostla důležitost setkávání prostřednictvím online jednání stejně jako dříve běžně využívaných e-mailových a telefonických konzultací.

Jakýmsi „slavnostním“ zahájením příprav nového programového období se stala Konference o přínosech a budoucnosti ITI Hradecko-pardubické aglomerace v listopadu roku 2019 v Hradci Králové. Její účastníci se dozvěděli nejen informace o průběhu čerpání ITI 2014–2020, ale také o přípravě nové Strategie a předpokládaných oblastech podpory. Vrcholem setkání byl podpis tzv. Prohlášení klíčových partnerů v území ITI Hradecko-pardubické aglomerace, jehož signatáři deklarovali, že jsou připraveni spolupracovat na přípravě Strategie pro programové období 2021+.

Nositel ITI buduje stabilní partnerství také s dalšími partnery v území. Prvním z nich je spolupráce s Pardubickým a Královéhradeckým krajem. Zde se nejedná pouze o kooperaci v politické rovině (bilaterální jednání, společné rady obou statutárních měst a krajů) či ve formě členství zástupců obou statutárních měst v Regionálních stálých konferencích (RSK) Královéhradeckého, resp. Pardubického kraje. Nositel ITI se zástupci obou krajů konzultuje přípravu projektů, které by mohly být financovány z nástroje ITI, a rovněž záměry, jež se staly součástí integrovaných řešení ITI v příslušných tematických oblastech, které kraje plánují zrealizovat z vlastních zdrojů či prostřednictvím tzv. Regionálních akčních plánů (RAP). Kromě toho jsou zástupci krajů stabilními členy ŘV A, resp. tematických PS, a naopak zástupci nositele ITI jsou členy RSK obou krajů a jejich pracovních skupin.

Rozvoj spolupráce je směřován také do zázemí jádrových měst aglomerace, resp. do venkovských oblastí. Kromě dílčích dialogů se zástupci konkrétních obcí jsou tyto provazby zajišťovány přes zástupce jednotlivých místních akčních skupin (MAS) v území. Krajská síť Pardubického a Královéhradeckého kraje mají po jednom zástupci v ŘV A. Kromě toho jsou zástupci MAS členy některých tematických pracovních skupin a PS5: Horizontální, která vznikla v programovém období 2014–2020 za účelem podpory meziobecní spolupráce v aglomeraci, zajištění návaznosti aktivit ITI a komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), a to včetně vzájemného informování o činnosti a stavu obou integrovaných nástrojů.  

Kromě výše uvedených spolupracuje nositel ITI také s dalšími subjekty, jejichž činnost je pro rozvoj Hradecko-pardubické aglomerace klíčová. Patří mezi ně např. pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích a v Hradci Králové či krajské hospodářské komory Pardubického a Královéhradeckého kraje, CzechInvest v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, a to za účelem předávání informací významným podnikům v území či zajištění provazby plánovaných aktivit s potřebami trhu práce (poptávka po zaměstnancích, rekvalifikace, další vzdělávání pracovníků apod.). Zástupci těchto organizací se mj. účastní jednání tematických pracovních skupin, jejichž jsou členy.

Příprava Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ byla sice usnadněna návazností na úspěšnou spolupráci z programového období 2014–2020, ale současně byla do značné míry komplikována překryvem s programovým obdobím 2021+. Nositel ITI se tak musel z hlediska svých personálních kapacit vyrovnat s dočerpáváním alokace z období 2014–2020, včetně vyhlašování posledních výzev, a současně s přípravou nové Strategie. To vyžadovalo nejen intenzivní studium a připomínkování nových návrhů prováděcí dokumentace, ale také důslednou práci s partnery v území, kteří byli pravidelně informováni o aktuálním stavu přípravy a chystaných změnách v programovém období 2021+ (v rámci jednání PS, ŘV A, na webu a sociálních sítích ITI Hradecko-pardubické aglomerace, osobních setkáních apod.).    

Současně je nezbytné připomenout, že díky přijetí jednotné metodiky pro vymezení metropolitních území a aglomerací ITI 2021+ došlo ke změně hranic Hradecko-pardubické aglomerace. V důsledku toho některá větší sídla a zásadní partneři (např. města Chlumec nad Cidlinou a Holice) z území vypadli, naopak jiná větší města se do aglomerace nově dostala (např. Heřmanův Městec a Slatiňany). V těchto případech bylo nezbytné budovat partnerství zcela od počátku, seznámit zástupce dotčených měst s nástrojem ITI, jeho možnostmi a výhodami.

Nositel ITI také zrealizoval řadu bilaterálních jednání se zástupci jednotlivých subjektů. Kromě obcí a krajů či výše zmíněných zastřešujících subjektů proběhla setkání také se zástupci univerzit a výzkumných organizací působících v území aglomerace, které byly v programovém období 2014–2020 významnými žadateli. Kromě jednání PS4: Vysoké školy a podnikatelé, jejímiž členy tyto organizace jsou, proběhla dílčí jednání týkající se připravovaných projektů a jejich návaznosti na nové programové období. V tomto kontextu je nezbytné podotknout, že významnou roli hrají také jednotlivé podnikatelské subjekty, a to z hlediska budoucího zaměření Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v rámci nástroje ITI pouze na projekty v oblasti dlouhodobé mezisektorové spolupráce založené na spolupráci se subjekty z aplikační sféry. Vyhledávání a navazování kontaktů je pak v gesci jednotlivých výzkumných organizací. Nositel ITI však jednal také s konkrétními podnikatelskými subjekty (např. TOSEDA, ELDIS, RETIA), a to o možnostech podpory projektů pro MSP z OP TAK.

Překryv programových období se pochopitelně dotkl také samotné činnosti ŘV A a jeho PS.  Pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace pro programové období 2021+ doznaly oproti programovému období 2014–2020 jistých změn, které souvisí s dílčími úpravami řešených témat (např. zařazení sociální oblasti), popř. potřeba změny vyplynula ze zkušeností nositele (např. vhodnost rozdělení původní PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu na PS3: Vzdělávání a PS6: Kultura a cestovní ruch). Celkově však můžeme hovořit o zachování kontinuity s programovým obdobím 2014–2020, protože většina subjektů zůstala členy pracovních skupin, jiné byly doplněny nově.

Na základě analýzy stakeholderů (viz kapitola 2.3) se uvedení klíčoví partneři v aglomeraci stali součástí jednotlivých pracovních skupin a ŘV A. Jejich hlavním úkolem je v rámci těchto platforem pomáhat s tvorbou Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (připomínkování analytické části, tvorba strategické části) a zejména doporučit ŘV A výběr strategických projektů k zařazení do tzv. programových rámců (PR), které tvoří akční plán Strategie.

Oficiálně pracovní skupiny pro programové období 2021+ zahájily svoji činnost v červnu 2020. Zde je nutno poznamenat, že nositel ITI členy PS i ŘV A o přípravě budoucího programového období pravidelně informoval již od roku 2018, kdy se začaly objevovat první informace. Tematické pracovní skupiny se scházejí v pravidelných intervalech, popř. dle potřeby, a to jak prezenčně, tak v online prostředí. Poněkud odlišné fungování má PS5: Horizontální, jejíž charakter zůstal pro nové programové období nezněměn. Ta i nadále funguje primárně z důvodu podpory partnerského přístupu, a proto se nesetkává tak často a její jednání jsou i nadále svolávána dle potřeby.

Jednání ŘV A rovněž kontinuálně pokračují od zahájení činnosti v září roku 2014. I v tomto případě můžeme hovořit o zachování stávajícího složení, které bylo pouze doplněno o dva zástupce za sociální oblast, kteří se jednání od zahájení příprav programového období 2021+ účastnili v roli stálých hostů. V souladu s Jednacím řádem ŘV A dochází k setkávání nejméně dvakrát ročně (prezenčně, online), a to dle potřeby.

Veškeré informace o dění a přípravách integrované strategie jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Nositel zde pravidelně publikuje nejen pracovní verze Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, ale také výstupy z jednání jednotlivých PS a ŘV A (prezentace, zápisy) či další důležité informace pro žadatele. Partnerský přístup je rovněž podporován na základě zasílání pracovních verzí Strategie na města a obce v aglomeraci s možností jejich připomínkování. Kromě toho nositel ITI pravidelně informuje prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Instagram), současně vyšlo několik čísel tzv. Newsletteru ITI, který je publikován v nepravidelných intervalech.

Z výše uvedeného je patrné, že partnerská spolupráce je pro Hradecko-pardubickou aglomeraci jedním z klíčových principů, jehož budování a posilování je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci integrované strategie. Další rozvoj partnerského přístupu bude patřit mezi priority nositele ITI i v programovém období 2021–2027, a to nejen na úrovni PS a ŘV A, ale také v rámci osobních konzultací, seminářů či konferencí.