Výzvy ZS ITI


Integrovaný regionální operační program

ZS ITI připravuje výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu souladu s harmonogramem výzev ZS ITI. Podmínky výzvy ZS ITI a výzvy nositele ITI, zejména věcné zaměření, finanční alokace, výše podpory, způsobilé výdaje a okruh oprávněných žadatelů, jsou shodné.

ZS ITI mohou vyhlásit výzvu pro předkládání žádostí o podporu až poté, kdy příslušný řídící orgán vyhlásí výzvu zacílenou na podporu integrovaných projektů ITI.

ZS ITI bude vyhlašovat výhradně průběžné výzvy, které nejsou soutěžního charakteru.

Hodnocení žádostí bude probíhat průběžně, tj. ZS ITI bude hodnotit žádosti o dotaci v pořadí, ve kterém byly podány.

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

V rámci OP PIK vyhlašuje výzvy řídicí orgán, přičemž aktuální harmonogram výzev je uveden na internetových stránkách řídicího orgánu.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Rovněž v rámci OP VVV vyhlašuje výzvy řídicí orgán, a to v souladu s platným harmonogramem výzev řídicího orgánu.