Hodnotící kritéria OP VVV ZS ITI


Hodnotící kritéria projektů

Na Monitorovacím výboru OP VVV, který se konal dne 15.12.2016 v Praze, byla schválena hodnotící kritéria.

Hodnotící kritéria pro Předaplikační výzkum pro ITI

Hodnotící kritéria jsou rovněž součástí aktuálně vyhlášené výzvy řídicího orgánu č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI, jež je dostupná zde.