Hodnotící kritéria OP VVV ZS ITI


Hodnotící kritéria projektů

Na Monitorovacím výboru OP VVV, který se konal dne 15.12.2016 v Praze, byla schválena hodnotící kritéria.

Hodnotící kritéria pro Předaplikační výzkum pro ITI

 

Hodnotící kritéria jsou rovněž součástí aktuálně vyhlášené výzvy řídicího orgánu č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI, jež je dostupná na  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-048-predaplikacni-vyzkum-pro-iti