Základní informace


Integrované územní investice (ITI) jsou nástrojem k integrované realizaci územních strategií. Nejedná se o operaci, ani o dílčí prioritu některého operačního programu. Integrované územní investice umožňují členským státům EU provádět operační programy komplexně a slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů, aby byla zajištěna realizace integrované strategie na daném území. Tento nástroj zajistí členským státům vyšší flexibilitu při přípravě operačních programů a umožní efektivní realizaci integrovaných opatření prostřednictvím zjednodušeného financování.

Klíčovými prvky integrovaných územních investic jsou:

  • vymezené území a integrovaná strategie územního rozvoje;
  • balíček opatření, která je nutné realizovat;
  • ustanovení pro správu integrovaných územních investic.

Integrované územní investice budou v ČR, v souladu s čl. 36 obecného nařízení a na základě jejich vymezení ve Strategii regionálního rozvoje České republiky pro období let 2014 až 2020, využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí. Jádry metropolitních oblastí (území s koncentrací nad 300 tis. obyvatel) jsou největší města v České republice (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). S ohledem na míru koncentrace obyvatelstva a charakter problémů jsou k těmto centrům přiřazeny i oblasti Ústecko–chomutovské, Olomoucké a Hradecko–pardubické aglomerace. Realizací ITI bude v podmínkách ČR rovněž naplňována dimenze urbánní politiky charakterizovaná proporčním zastoupením ekonomické, sociální a environmentální složky, což je v souladu s čl. 7 nařízení k Evropského fondu pro regionální rozvoj pro udržitelný rozvoj měst.

Metropolitní oblasti/aglomerace jsou identifikovány jako ty, které mají nejsilnější růstový potenciál a mají výraznou měrou přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti celé ČR. Jejich rozvoj je tedy vhodné podpořit prostřednictvím intervencí do oblastí, které by měly být katalyzátorem dalšího růstu, a proto se v rámci ITI předpokládá převážně realizaci větších, investičně náročnějších projektů s potenciálně významným dopadem pro řešená území, projektů, které by bez přispění Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) byly jen stěží realizovatelné.

Opatření, která mají být provedena pomocí ITI, by měla přispívat k tematickým cílům příslušných prioritních os začleněných operačních programů a k rozvojovým cílům územní strategie. Mohou zahrnovat investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti. Není povinné v jednotlivých ITI kombinovat všechny fondy. Nicméně se doporučuje, aby ITI kombinovaly různé fondy. Zvláště relevantní je kombinace investic do fyzické infrastruktury z EFRR s investicemi do lidského kapitálu z ESF v případě udržitelného rozvoje měst.

Předpokladem pro realizaci ITI je kvalitně zpracovaná integrovaná strategie, tedy dokument, který na základě analýzy pojmenuje problémy a potřeby dané metropolitní oblasti/aglomerace, navrhuje cílové stavy a definuje řešení problémů a příležitostí prostřednictvím konkrétních opatření a aktivit v souladu s cíli a investičními prioritami EU (s ohledem na obsah navržených prioritních os programů ESIF. Z hlediska procesu vzniku dokumentu a jeho struktury se výrazně neliší od jiných strategických plánovacích dokumentů.

Integrovaná strategie musí vycházet z potřeb území a integrovanou formou využívat prostředky ESIF pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. Integrovaná strategie musí přispívat k naplňování cílů a závazných ukazatelů programů ESIF, z nichž je financována, a musí vycházet ze specifických potřeb a rozvojového potenciálu území, v němž bude využit integrovaný nástroj ITI. Prostřednictvím integrované strategie dochází ke koncentraci podpory do řešeného území, koordinaci aktivit a zajištění jejich synergického efektu. Integrované strategie musí být v souladu s příslušnými evropskými, národními, krajskými a místními základními strategickými dokumenty a současně s cíli, zaměřením a podmínkami programů ESIF, v jejichž rámci mají být realizovány.

Základním znakem přípravy integrované strategie je partnerský přístup, kdy do přípravy musí být v dostatečné míře zapojeni všichni relevantní partneři v daném území, a to jak na úrovni místní, tak regionální. Projekty realizované v rámci integrované strategie mají z pohledu územního zacílení plánovaných intervencí velký potenciál pro vytváření synergií a komplementarit. Z tohoto důvodu jsou potenciální synergické vazby nositelem identifikovány již na úrovni integrované strategie.