ITI 2014-2020


Historie ITI Hradecko-pardubické aglomerace a partnerská spolupráce v území

Počátky úvah o vytvoření aglomerace měst Hradec Králové a Pardubice v současné podobě spadají do roku 2011, kdy se objevily první informace o možném využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020. Následovala řada setkání na úřednické i politické úrovni, jejichž předmětem byly zejména diskuze o podobě budoucí spolupráce, možném zaměření či vymezení území společné metropolitní oblasti. Pro potřeby upřesnění dalšího možného směřování byla v lednu roku 2013 zpracována Případová studie – rozvoj Hradecko-pardubické aglomerace z hlediska Kohezní politiky v období 2014+, která se stala základním východiskem pro ITI. Oficiálním potvrzením záměru měst Pardubice a Hradec Králové pokračovat v přípravách aglomerace se stalo Memorandum o těsné spolupráci v příštím programovém období podepsané politickými představiteli obou měst v květnu roku 2013.

Hradecko-pardubická aglomerace je od počátku svého utváření založena na partnerském přístupu. Ten lze prokázat nejen na základě spolupráce mezi oběma jádrovými městy (pravidelná setkávání na úřednické úrovni od roku 2012) a s ostatními obcemi a klíčovými aktéry (zástupci samosprávy, představiteli MAS, státních a dalších veřejných institucí, významných podniků, vlastníky a správci důležité infrastruktury, školských a vzdělávacích zařízení) v pardubické i královéhradecké části aglomerace.

Počátek budování partnerství s obcemi na území aglomerace a návazné šíření informací o využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 spadá do počátku roku 2014. Tehdy byla starostům obcí na území aglomerace předána prvotní informace o připravované metropolitní oblasti, způsobu jejího využití pro čerpání evropských dotací a o jejím předpokládaném tematickém zaměření. S ohledem na stav příprav operačních programů a nevyjasněnou podporu konkrétních projektů byli starostové jednotlivých obcí vyzváni, aby předložili tzv. popis projektů s dopadem do aglomerace. Tento krok mj. výrazně napomohl prvotnímu vymezení tematického zaměření metropolitní oblasti.

Uvedení partneři se do procesu utváření Hradecko-pardubické aglomerace zapojili na několika úrovních. První z nich byla v rovině hromadných setkání pro představitele všech obcí z pardubické i hradecké části aglomerace Druhou představují individuální jednání s jednotlivými obcemi aglomerace v rámci bilaterálních schůzek ke konkrétní problematice či projektovým záměrům.

S ohledem na dosažený postup v přípravě operačních programů a jasnější představu o zaměření Strategie ITI byly obce v dubnu 2014 vyzvány, aby předložily své záměry ve formě projektových fiší, a to v oblastech: doprava, životní prostředí a vzdělávání. Obce současně dostaly možnost konzultovat své projekty, a to jak z hlediska podpořitelnosti v rámci ITI, tak jejich případného souladu se strategickým zaměřením ITI a aglomeračního dopadu do území.

Spolupráce s oběma kraji probíhala na několika úrovních. První z nich byla v politické rovině, a to v rámci pravidelných společných rad měst a obou krajů. Zásadní je ale zejména provazba aktivit ITI s činností kraje v rámci zasedání Regionální stálé konference (RSK) v Pardubickém i Královéhradeckém kraji, jejímiž členy jsou političtí představitelé obou měst. V rámci platformy RSK pro vzdělávání mají své zastoupení v obou krajích také úředníci ITI, což zajišťuje soulad aktivit v této oblasti. Kromě uvedeného proběhla řada jednání k jednotlivým tematickým oblastem, které ITI řeší, a projektovým záměrům, u nichž je nutná spolupráce s krajem. Představitelé obou krajů (političtí i odborní zástupci) jsou také členy pracovních skupin a řídícího výboru ITI.

Obě jádrová města rovněž aktivně přistupovala k místním akčním skupinám (MAS) v území, které se účastnily všech i tematických jednání s obcemi. Kromě uvedeného došlo k několika individuálním setkáním, jejichž předmětem bylo zajištění souladu aktivit ITI a komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pod záštitou místních akčních skupin. Spolupráce je rovněž zajištěna členstvím vybraných MAS v rámci horizontální skupiny, která mj. zajišťuje přenos aktuálních informací mezi partnery v území.

Vrcholem uvedeného procesu se stal podpis tzv. Memorand o vzájemné spolupráci, které města Pardubice a Hradec Králové podepsaly se všemi zásadními partnery (kraje, ORP, univerzity, krajské hospodářské komory, MAS) v území dne 30. června 2015 na Kunětické hoře. Signatáři uvedených dokumentů se zavázali, že budou spolupracovat na přípravě a naplňování Strategie ITI, a to zejména formou přípravy a realizace společných projektů, které napomohou dalšímu rozvoji území.

Na uvedenou akci navázala prezentace finálního dokumentu Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace v říjnu 2015 v prostorách auly Univerzity Pardubice. Na toto setkání byli pozváni zastupitelé měst Pardubice a Hradec Králové, zastupitelé Pardubického a Královéhradeckého kraje, ostatních municipalit v aglomeraci, členové ŘV ITI, pracovních skupin, klíčových partnerů a veřejnosti. Jeho cílem bylo především seznámit všechny přítomné s problematikou ITI v celé její šíři, s tematickým zaměřením aglomerace a navrhovanými opatřeními, a to včetně finančních plánů, časových harmonogramů a indikátorové soustavy.

V kategorii státních a dalších veřejných institucí jsou klíčovými partnery zejména Úřad práce České republiky - krajské pobočky v Hradci Králové a Pardubicích. Uvedení aktéři jsou do činnosti zapojeni především formou členství v pracovní skupině 3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu, a to z důvodu provázanosti aktivit ve vzdělávání, vědě a výzkumu ve vazbě na potřeby trhu práce.

S významnými podniky na území Hradecko-pardubické aglomerace bylo komunikováno zejména prostřednictvím jejich zastřešujících organizací, a to Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Obě instituce mají své zástupce také v pracovních skupinách 1, 2, 3 a 4, přičemž mají povinnost přenášet aktuální informace o stavu a vývoji ITI mezi své členy. Obě města za účelem informovanosti podnikatelů v kraji jednala také se zástupci CzechInvestu v Pardubickém i Královéhradeckém kraji.

Mezi klíčové vlastníky a správce infrastruktury patří zejména Vodovody a kanalizace Pardubice a Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Uvedení aktéři byli opakovaně osloveni s nabídkou předložení vlastních projektových záměrů, a to i v rámci pracovní skupiny 2: Životní prostředí, jejímiž členy jsou. Obě společnosti rovněž vstoupily do individuálních jednání se zástupci měst, popř. tematickým koordinátorem ve věci zpřesňování aktivit podpořitelných v rámci ITI.

Z hlediska přípravy integrované strategie se v souvislosti s požadavky kladenými na realizaci projektů ukázala jako klíčová příprava některých strategických dokumentů, které jsou základním požadavkem pro čerpání evropských dotací. Konkrétně v oblasti dopravy pro aktivity podporované v rámci specifického cíle 1.2 IROP je jedním ze specifických kritérií přijatelnosti nutnost doložení souladu projektů v obcích, které mají více než 50 tisíc obyvatel, se Strategickým rámcem městské mobility nebo s Plánem udržitelné městské mobility ve výzvách vyhlášených od roku 2018. Obdobně u předložených projektů ve městech nad 50 tisíc obyvatel v rámci specifického cíle 1.4 OPD je jedním z hodnocených základních parametrů doložení odůvodněnosti Strategickým rámcem městské mobility zpracovaným ve shodě s metodikou určenou Ministerstvem dopravy na základě výzev vyhlášených po roce 2017. V oblasti vzdělávání se jedná o zpracování tzv. Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) a Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP). Příprava a zpracování výše uvedených dokumentů vyžadují spolupráci všech zainteresovaných partnerů v území.

V oblasti vzdělávání byla od počátku roku 2015 iniciována jednání na několika úrovních, a to s největšími zřizovateli škol v aglomeraci a následně i s menšími zřizovateli, soukromými subjekty (v královéhradecké části aglomerace mj. se zástupci církve) poskytujícími vzdělávání a zástupci místních akčních skupin. Současně probíhala setkání se zřizovateli většiny středních a vyšších odborných škol, tj. Pardubickým a Královéhradeckým krajem, jejichž předmětem byly nejen možnosti realizace konkrétních projektů, ale také diskuze o souladu MAPů s KAPy.

Neméně důležitým partnerem, se kterým města jednala o možné budoucí spolupráci, jsou univerzity v pardubické i královéhradecké části aglomerace. Kromě individuálních schůzek proběhla dvě klíčová setkání (leden, duben, září 2015) představitelů všech univerzit v aglomeraci se zástupci nositele ITI, jejichž hlavním předmětem byla diskuze o připravovaných záměrech a jejich možné provazbě. Cílem bylo zajištění maximální možné míry spolupráce mezi uvedenými institucemi při přípravě projektů a podpora přípravy projektů s širokým přínosem pro celou aglomeraci.

Na základě analýzy stakeholderů se uvedení klíčoví partneři v aglomeraci stali součástí tematicky zaměřených pracovních skupin a řídícího výboru ITI. Jejich hlavním úkolem je v rámci těchto platforem diskutovat předložené projektové záměry, jejich soulad se zaměřením Strategie ITI a vydávat doporučující stanoviska pro jejich další dopracování a následné předložení k realizaci v rámci Hradecko-pardubické aglomerace. Pracovní skupiny ITI oficiálně zahájily svoji činnost v listopadu roku 2014 a scházejí se v pravidelných intervalech, popř. dle potřeby. Řídící výbor ITI se poprvé oficiálně sešel 11. září roku 2014. Jeho ustavení předcházela tři klíčová jednání politiků a úředníků měst Pardubice a Hradec Králové, na kterých zástupci obou statutárních měst na základě prvotního sběru projektů odsouhlasili směřování a tematické zaměření společné aglomerace. V souladu s Jednacím řádem řídícího výboru ITI dochází k setkávání nejméně dvakrát ročně, a to dle potřeby.

Veškeré informace o dění a přípravách integrované strategie jsou průběžně zveřejňovány na společném webu ITI. Spolu s tím jsou publikovány zásadní výstupy z jednání pracovních skupin a řídícího výboru ITI (termíny jednání, klíčové prezentace). Z uvedených setkání jsou rovněž pořizovány odpovídající zápisy.