Řídicí výbor


Řídicí výbor (ŘV) ITI je odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh realizace Strategie. Jedná se o nezávislou platformu bez právní subjektivity mimo správní strukturu jádrového města v roli nositele IN, která zajišťuje řádný průběh realizace strategie. Jeho úkolem je usměrňovat vývoj a naplňování integrované strategie a být tak řídicí jednotkou na straně nositele IN. Vydává také doporučení orgánům samospráv a statutárním orgánům zapojených partnerů. Stejně jako pracovní skupiny je i ŘV ITI je ustaven na základě principu partnerství, který je doložen zastoupením všech klíčových aktérů, kteří mají vztah k tématům řešeným prostřednictvím integrované strategie ve vymezené aglomeraci.

Předsedou ŘV ITI je zástupce nositele, kterého pravomocně deleguje nositel integrovaného nástroje. Zasedání výboru se koná minimálně 2x ročně, a to na základě podnětu předsedy výboru. Alespoň jeden člen výboru musí být členem Regionální stálé konference, aby byla zajištěna vzájemná komunikace mezi oběma platformami a předcházelo se územním či věcným překryvům intervencí.

U programů podporovaných z ESF a FS doporučuje zařazení projektu do integrované strategie a podepsání odpovídající smlouvy mezi nositelem IN a realizátorem daného projektu.

U programů podporovaných z EFRR (při zapojení zprostředkujícího subjektu) vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru (ze schváleného souboru) se Strategií ITI.

Při rozhodování ŘV ITI je nutné, aby se jeho členové vyvarovali střetu zájmů. Pokud se rozhodnutí týká přímo jeho osobních zájmů nebo zájmů organizace, kterou zastupuje, nesmí se rozhodování o daném bodě účastnit.