Řídicí výbor aglomerace


Řídicí výbor aglomerace (ŘV A) je nezávislou platformou bez právní subjektivity, jež napomáhá dlouhodobému rozvoji aglomerace. ŘV A je odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh integrované územní strategie, na základě vstupů od tematických pracovních skupin posuzuje projektové záměry přispívající k plnění cílů Strategie, již schvaluje, a to včetně navazujícího akčního plánu, jehož součástí je seznam strategických projektů. ŘV A současně vydává tzv. Vyjádření ŘV A o souladu/nesouladu projektu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, které je nezbytnou součástí žádosti o podporu. 

Úkolem ŘV A je usměrňovat vývoj a naplňování Strategie a být tak řídicí jednotkou na straně nositele ITI. ŘV A ustaven na základě principu partnerství, který je doložen zastoupením všech klíčových aktérů, kteří mají vztah k tématům řešeným prostřednictvím integrované strategie ve vymezené aglomeraci.

Předsedou ŘV A je zástupce nositele ITI, kterým je pravomocně delegován.

Složení ŘV A:

 • primátorka města Hradce Králové - Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
 • primátor města Pardubic - Bc. Jan Nadrchal 
 • odborný vedoucí pracovník Magistrátu města Hradec Králové - PhDr. Karel Vít, Ph.D.
 • odborný vedoucí pracovník Magistrátu města Pardubic - Ing. Miroslav Čada
 • statutární zástupce Královéhradeckého kraje - Mgr. Martina Berdychová
 • statutární zástupce Pardubického kraje - JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
 • odborný zástupce Královéhradeckého kraje - Mgr. Ivana Kudrnáčová
 • odborný zástupce Pardubického kraje - Mgr. Miroslav Janovský
 • zástupce MAS Královéhradeckého kraje - Jana Kuthanová
 • zástupce MAS Pardubického kraje - Ing. Daniela Dvořáková
 • zástupce 3. největší obce v aglomeraci dle počtu obyvatel (Chrudim) - Ing. František Pilný, MBA
 • zástupce 4. největší obce v aglomeraci dle počtu obyvatel (Jaroměř) - Ing. Marcela Holda, DiS. 
 • zástupce akademické sféry (Univerzita Hradec Králové) - Mgr. Michal Strobach, Ph.D.
 • zástupce za oblast vědy a výzkumu (Univerzita Pardubice) - prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
 • zástupce Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje - Radek Jakubský
 • zástupce Krajské hospodářské komory Pardubického kraje - Ing. Jozef Koprivňanský
 • zástupce neziskové sféry Královéhradeckého kraje (Ecoinstitut, z.s.) - Ing. Tomáš Štayr
 • zástupce neziskové sféry Pardubického kraje (KONEP) - Bc. Jana Machová 
 • zástupce Dopravního podniku města Pardubic - Ing. Tomáš Pelikán 
 • zástupce Dopravního podniku města Hradce Králové - Bc. Zdeněk Abraham
 • zástupce za oblast životního prostředí (Státní fond životního prostředí) - Vladimíra Gutwirthová
 • zástupce za sociální oblast (Pardubický kraj) - Ing. Helena Zahálková, MBA
 • zástupce za sociální oblast (Královéhradecký kraj) - Ing. Mgr. Jiří Vitvar

Jednání ŘV A: