Pracovní skupiny


Pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace jsou poradními a iniciačními skupinami, jejichž výstupy jsou nezbytným a nenahraditelným podkladem pro vyšší stupeň řízení Strategie ITI. Jsou zřizovány nositelem Strategie ITI, a to pro tematické oblasti určené pro její přípravu a následnou realizaci.

Úkolem pracovní skupiny je podílet se na odborném definování specifických cílů Strategie ITI a posuzovat jejich věcné naplňování, navrhovat indikátory a monitorovat jejich naplňování, doporučovat Řídícímu výboru ITI návrhy na změnu Strategie ITI v dané oblasti, posuzovat projekty předkládané k naplnění Strategie ITI. Podílejí se na zpřesnění popisů plánovaných intervencí, na kvantifikaci výsledků, společně usilují o nalezení komplexního řešení, které odpovídá věcnému zaměření příslušné části integrované strategie, alokaci a indikátorům vymezeným ve výzvě příslušného řídícího orgánu. Optimálním řešením je vytvoření takového souboru projektových záměrů, který zcela naplní parametry výzvy.

Pro účely Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace bylo vytvořeno pět pracovních skupin, čtyři tematické (PS 1 - PS 4) zaměřené na příslušné tematické okruhy, a jedna horizontální, jejíž úloha je odlišná:

Jednotlivé pracovní skupiny organizačně a administrativně vedou tematičtí koordinátoři pověření manažerem ITI.