Výzvy nositele ITI


V návaznosti na vyhlášení výzvy řídícím orgánem operačního programu vyhlašuje Nositel ITI výzvu k předkládání projektových záměrů a svolává jednání tematické pracovní skupiny ve stanoveném termínu, tj. v souladu s datem uvedeným ve výzvě Nositele ITI.

Struktura projektového záměru

 • Číslo výzvy nositele;
 • název projektu;
 • identifikace žadatele;
 • zařazení do Strategie až do úrovně podopatření;
 • operační program;
 • popis projektu a podporované aktivity;
 • popis pozitivního dopadu na vymezené území;
 • celkové výdaje, způsobilé výdaje, nezpůsobilé výdaje, podpora - příspěvek EU, plátcovství DPH;
 • finanční plán v jednotlivých letech;
 • předpokládané datum zahájení a ukončení realizace projektu;
 • role zapojených subjektů;
 • indikátory;
 • způsob zajištění udržitelnosti projektu (v relevantních případech).

Povinné přílohy projektového záměru (v případě, že jsou ve výzvě požadovány)

 • Projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, případně ohlášení. Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, je tato příloha nerelevantní.
 • Stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (prostá kopie). Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, je tato příloha nerelevantní.

Na přípravě výzvy nositel spolupracuje s řídícím orgánem (zprostředkujícím subjektem řídícího orgánu), případně ZS ITI. Výzvu Nositele ITI schvaluje řídící orgán (zprostředkující subjekt řídícího orgánu). Minimálním požadavkem je zveřejnění na úřední desce a alespoň jedním dalším v místě obvyklým způsobem (v místním tisku, na webových stránkách města apod.) – v našem případě na těchto webových stránkách. Výzva Nositele ITI musí být v souladu s výzvou řídícího orgánu a může být zpřesněna v souladu se schválenou integrovanou strategií. Ve výzvě nositele musí být uvedena přiměřeně dlouhá lhůta (minimálně 10 pracovních dní) k možnosti přihlásit se se svým projektovým záměrem do příslušné tematické pracovní skupiny a oznámit tuto skutečnost manažerovi strategie. Manažer strategie, na základě vyhodnocení relevance projektového záměru pro integrovanou strategii a tematicky zaměřenou pracovní skupinu, zašle předkladateli projektového záměru pozvánku na jednání pracovní skupiny.

Souběžně s výzvou Nositele ITI je vyhlášena výzva na úrovni ZS ITI (IROP) či dotčeného řídicího orgánu (OPD - MD, OPŽP - MŽP, OP VVV - MŠMT, OP PIK - MPO) k podávání žádostí o podporu.

V programovém období 2014-2020 již byly všechny výzvy nositele ITI ukončeny.