Výzvy nositele ITI


V návaznosti na vyhlášení výzvy řídícím orgánem operačního programu vyhlašuje Nositel ITI výzvu k předkládání projektových záměrů a svolává jednání tematické pracovní skupiny ve stanoveném termínu, tj. v souladu s datem uvedeným ve výzvě Nositele ITI. Náležitosti projektovém záměru jsou následující:

Struktura projektového záměru

 1. název projektu;
 2. zařazení do strategie až do úrovně podopatření;
 3. popis projektu;
 4. popis pozitivního dopadu na vymezené území;
 5. předpokládaný finanční plán v jednotlivých letech;
 6. předpokládané celkové výdaje, celkové způsobilé výdaje a výše dotace z EU;
 7. předpokládané datum zahájení a ukončení realizace projektu;
 8. identifikace žadatele;
 9. role zapojených subjektů;
 10. indikátory;
 11. informace o způsobu zajištění udržitelnosti projektu.

Povinné přílohy projektového záměru

 1. Projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, případně ohlášení. Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, je tato příloha nerelevantní.
 2. Stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (prostá kopie). Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, je tato příloha nerelevantní.

Na přípravě výzvy nositel spolupracuje s řídícím orgánem (zprostředkujícím subjektem řídícího orgánu), případně ZS ITI. Výzvu Nositele ITI schvaluje řídící orgán (zprostředkující subjekt řídícího orgánu). Minimálním požadavkem je zveřejnění na úřední desce a alespoň jedním dalším v místě obvyklým způsobem (v místním tisku, na webových stránkách města apod.) – v našem případě na těchto webových stránkách. Výzva Nositele ITI musí být v souladu s výzvou řídícího orgánu a může být zpřesněna v souladu se schválenou integrovanou strategií. Ve výzvě nositele musí být uvedena přiměřeně dlouhá lhůta (minimálně 10 pracovních dní) k možnosti přihlásit se se svým projektovým záměrem do příslušné tematické pracovní skupiny a oznámit tuto skutečnost manažerovi strategie. Manažer strategie, na základě vyhodnocení relevance projektového záměru pro integrovanou strategii a tematicky zaměřenou pracovní skupinu, zašle předkladateli projektového záměru pozvánku na jednání pracovní skupiny.

Souběžně s výzvou Nositele ITI je vyhlášena výzva na úrovni ZS ITI k podávání žádostí o podporu.