Žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu


Projekty naplňující Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace jsou realizovány a monitorovány stejně jako ostatní individuální projekty.

Žadatel/příjemce dokládá jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu v ISKP14+ vyjádření nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace u změn popsaných níže.

Podstatné změny jsou:

 • změna výše dotace/celkových způsobilých výdajů;
 • změna termínu ukončení realizace projektu;
 • změna hodnot indikátorů;
 • změna finančního plánu projektu (zpoždění čerpání), kdy jsou prostředky přesouvány mezi jednotlivými roky.

Žadatel/příjemce v příslušném formuláři vyplní identifikační údaje a parametry změny, vč. zdůvodnění. Návrh změny zašle ke konzultaci na příslušného koordinátora (nejlépe elektronicky emailem). Po vzájemném odsouhlasení doručí žadatel/příjemce „Žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu“ podepsanou statutárním zástupcem předkladatele emailem (Filip.Hoffman@mmp.cz) nebo depeší.

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která:

 • snižuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
 • prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

dokládá žadatel/příjemce jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu „Vyjádření řídicího výboru ITI k podání žádosti o změnu projektu“. Řídicí výbor může o uvedeném hlasovat metodou per rollam.

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která:

 • snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,
 • snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
 • mění  finanční plán projektu (zpoždění) v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky),
 • zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
 • zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

stanovily řídicí orgány IROP, OPD a OP VVV ve své řídicí dokumentaci, že „Vyjádření řídicího výboru ITI k žádosti o změnu integrovaného projektu“, jako povinná příloha žádosti o podstatnou změnu, může být nahrazena „Vyjádřením manažera ITI, že podstatná změna nezakládá změnu vyjádření řídicího výboru ITI/IPRÚ“ (pozn.: u ostatních operačních programů, tj. OP PIK a OP ŽP řídicí orgány doposud nestanovily možnost vydání „Vyjádření manažera ITI“ a proto se ke všem změnám v projektech bude vyjadřovat ŘV ITI).

Vyjádření vydá nositel ITI nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení „Žádosti o podstatnou změnu integrovaného projektu“ vyjma případu, kdy změna integrovaného projektu je podmíněna změnou integrované strategie.

Signatář žádosti o změnu svým podpisem stvrzuje, že finalizovaná žádost o změnu v ISKP14+ se ve všech parametrech shoduje s tou, kterou předložil k vyjádření nositeli.

Pokud manažer ITI sezná, že žadatelem nositeli předložená žádost o podstatnou změnu, která je doručena před podáním plné žádosti na ZS ITI/ŘO, zakládá změnu původního vyjádření řídicího výboru o souladu projektového záměru s integrovanou strategií, předá podklady řídicímu výboru nositele a řídicí výbor vydá k posuzovanému návrhu změny (resp. k žadatelem/příjemcem předloženému znění žádosti o podstatnou změnu) nové vyjádření řídicího výboru.