Strategie 2021-2027


V tomto programovém období (2014–2020) je značná část finančních prostředků ESI fondů alokována prostřednictvím integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ a CLLD). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021–2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje (ITI, CLLD) budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.

Jak je zřejmé ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, bude kladen důraz na větší využití územní dimenze, tzn. zacílení podpory do určitého území tak, aby se vyrovnávaly rozdíly.

Pro příští programové období se počítá s využitím ITI pro 13 městských metropolitních území a aglomerací (Pražské, Brněnské a Ostravské metropolitní oblasti a Ústecko-chomutovské, Plzeňské, Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomeraci a v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci-Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Zlíně a Mladé Boleslavi a v jejich funkčním zázemí). I nadále bude zachována podpora venkovského území prostřednictvím místních akčních skupiny, tedy komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

V současné době již probíhá aktualizace Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace, do níž je zapojena celá řada partnerů z veřejného, privátního i neziskového sektoru. Setkání probíhají jak v rámci pracovních skupin, tak separátně. Průběžně jsou též potenciálními žadateli připravovány a s řídicími orgány konzultovány integrované projekty, které by mohly být financovány prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.