Strategie 2021-2027


Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace (dále jen Strategie) představuje zásadní dokument pro realizaci klíčových integrovaných teritoriálních/územních investic (ITI) v této zájmové oblasti, které budou řešit definované problémy daného území financovatelné nejen z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Je třeba zdůraznit, že ITI je nástrojem územní dimenze v metropolitních oblastech a aglomeracích celostátního významu uplatňující integrovaný přístup s využitím ESIF, který je realizován na základě integrované územní strategie. V ČR bylo pro období 2021–2027 vymezeno 13 metropolitních oblastí a aglomerací. Nástroj ITI umožňuje financovat projekty z více než jedné prioritní osy jednoho či více programů, což díky zaměření na řešení hlavních problémů a rozvíjení klíčových potřeb v území generuje synergické efekty.

Integrovaná územní strategie obsahuje opatření, která jsou vzájemně podmíněná, vzájemně se doplňují a/nebo jejich realizace v rámci jedné integrované územní strategie generuje synergické efekty.

Dokument kontinuálně navazuje na Strategii integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace (schválena v roce 2016), jejímž prostřednictvím bylo umožněno spolufinancování klíčových investic z ESIF v programovém období 2014–2020. Hradecko-pardubická aglomerace (dále jen aglomerace) je v rámci ČR jedinečná dvoujaderná sídelní aglomerace, jejímiž jádry jsou dvě velikostně, významově a historicky srovnatelná města Hradec Králové a Pardubice. Oblast aglomerace byla vymezena na základě Závěrečného dokumentu: Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR.

Strategie vychází ze specifických problémů a potřeb vymezeného území identifikovaných na základě hlavních zjištění v socioekonomické analýze a odráží rozvojový potenciál území. Součástí analytické části je i analýza stakeholderů.

Ve strategické části je definována vize, globální, strategické a specifické cíle a opatření. Dále je deklarována vazba na horizontální témata a také vazba na strategické a koncepční dokumenty, které mají vztah k řešenému území a tématu. Detailně jsou též popsány integrované rysy Strategie a integrovaná řešení zahrnující zrealizované, realizované a připravované strategické projekty v území. Nechybí samozřejmě popis průběhu přípravné fáze Strategie, která vznikla kombinací expertního a komunitního přístupu, kdy probíhala identifikace, jednání a konzultace se zástupci identifikovaných klíčových hráčů v území.

V implementační části je popsán proces způsobu řízení ITI a realizační struktury. Nedílnou součástí implementace Strategie je nastavení systému monitorování a hodnocení. Dokument je doplněn přílohami, mj. obsahuje seznam obcí aglomerace, analýzu rizik, SEA hodnocení či doklady o schválení Strategie zastupitelstvem nositele a Řídicím výborem aglomerace (ŘV A).

Na projekty realizované prostřednictvím ITI jsou ve Strategii v programových rámcích/akčních plánech rezervovány finance v pěti operačních programech (IROP, OPD, OP JAK, OP TAK, OP ŽP).

Dokument byl zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 (MP INRAP).

Aktuální verze Strategie včetně schválených programových rámců je k dispozici na webu v sekci Dokumenty.