Výzvy nositele ITI


Nositel ITI musí pro každý operační program EU fondů, prostřednictvím kterého budou podporovány strategické projekty v rámci Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, zpracovat samostat programový rámec obsahující konkrétní projekty. 

V návaznosti na tvorbu příslušných programových rámců vyhlašuje nositel ITI tzv. výzvu k předkládání projektových záměrů do programových rámců a svolává jednání tematické pracovní skupiny ve stanoveném termínu, tj. v souladu s datem uvedeným ve výzvě.

Struktura projektového záměru

 1. číslo výzvy nositele;
 2. název projektu;
 3. identifikace žadatele;
 4. zařazení do Strategie do úrovně opatření, vč. integrovaného řešení;
 5. zařazení do operačního programu;
 6. popis projektu a podporovaných aktivit v souladu s věcným zaměřením výzvy;
 7. popis pozitivního dopadu na vymezené území;
 8. celkové výdaje, celkové způsobilé výdaje a výše dotace z EU;
 9. finanční plán v jednotlivých letech;
 10. předpokládané datum zahájení a ukončení realizace projektu;
 11. plánovaný termín předložení projektové žádosti do výzvy řídicího orgánu (ŘO);
 12. role zapojených subjektů;
 13. indikátory;
 14. informace o způsobu zajištění udržitelnosti projektu;
 15. datum a podpis statutárního zástupce předkladatele

Povinné přílohy projektového záměru (v případě, že jsou ve výzvě požadovány)

 1. Doklad o schválení strategického projektu kompetentním orgánem žadatele
 2. Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR (v případě projektů IROP)
 3. Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO
 4. Stavební dokumentace dle minimálního požadovaného stupně připravenosti projektu / Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce

Kritéria pro posouzení projektového záměru na Řídicím výboru aglomerace

 1. Strategický projekt je podán v předepsané formě
 2. Strategický projekt je součástí alespoň jednoho integrovaného řešení v rámci koncepční části Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
 3. Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu
 4. Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy k předkládání programových rámců
 5. Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
 6. Strategický projekt je minimálně ve stupni připravenosti požadovaném výzvou nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců nebo vyšším
 7. Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
 8. Doklad o schválení strategického projektu kompetentním orgánem žadatele tvoří přílohu strategického projektu. V případě, kdy je žadatelem:
 • Obec, kraj, příspěvková organizace obce / kraje: dokladem je usnesení rady nebo zastupitelstva
 • Církev / církevní organizace: dokladem je rozhodnutí zřizovatele nebo statutárního orgánu žadatele
 • Obchodní korporace, nestátní nezisková organizace, univerzita, soukromá škola, svazek obcí a další výše neuvedení: dokladem je rozhodnutí statutárního orgánu žadatele
 1. Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR tvoří přílohu strategického projektu (v případě projektu v IROP)
 2. Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO

K vyhodnocení kritérií slouží kontrolní list, jehož vzor je k dispozici zde.

Ve výzvě nositele ITI musí být uvedena přiměřeně dlouhá lhůta (zpravidla 20 pracovních dní) k možnosti předložit projektový záměr, který bude projednán v příslušné tematické pracovní skupině. Po vyhodnocení ze strany nositele ITI, že projektový záměr je relevantní pro danou výzvu a splňuje veškeré formální náležitosti, zašle manažer ITI žadateli pozvánku na jednání tematické pracovní skupiny. Poté je projektový záměr projednán také Řídicím výborem aglomerace (ŘV A). 

Po vytvoření programového rámce a jeho odsouhlasení ze strany ŘV A je programový rámec předložen na jednání Zastupitelstva města Pardubic. V případě jeho schválení je neprodleně předložen do výzvy příslušného řídicího orgánu (ŘO). Až po kladném stanovisku daného ŘO jsou finanční prostředky finálně rezervovány a žadatel může předložit projektovou žádost do ISKP21+.

Podrobnější informace o výzvách nositele a procesu hodnocení jsou uvedeny v Interních postupech.