Dokumenty ZS ITI


Veřejnoprávní smlouvy

  • Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020 mezi statutárním městem Pardubice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byla uzavřena dne 24. 5. 2016.
  • Veřejnoprávní smlouva s IROP

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti integrovaných projektů IROP

Hodnotící kritéria projektů v rámci OP VVV

Kritéria pro hodnocení a výběr projektů v rámci OP PIK

  • Na Monitorovacím výboru OP PIK, který se konal dne 28. 2. 2017 v Praze, byla schválena kritéria pro hodnocení a výběr projektů. Vedle kritérií přijatelnosti, formálních náležitostí a kritérií pro věcné hodnocení, jež jsou shodná s relevantními kritérii pro dané programy podpory v individuálních výzvách, budou projekty předkládané v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace posuzovány i z hlediska kritérií specifických pro projekty s místem realizace v rámci této aglomerace.
  • Kritéria specifická pro projekty s místem realizace na území ITI Hradecko-pardubické aglomerace