Hodnotící kritéria OP PIK ZS ITI


Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Na Monitorovacím výboru OP PIK, který se konal dne 28.2.2017 v Praze, byla schválena kritéria pro hodnocení a výběr projektů. Vedle kritérií přijatelnosti, formálních náležitostí a kritérií pro věcné hodnocení, jež jsou shodná s relevantními kritérii pro dané programy podpory v individuálních výzvách, budou projekty předkládané v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace posuzovány i z hlediska kritérií specifických pro projekty s místem realizace v rámci této aglomerace.

Kritéria specifická pro projekty s místem realizace na území ITI Hradecko-pardubické aglomerace