Strategie 2014-2020


Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace je střednědobým koncepčním dokumentem zaměřeným zejména na plánovací období 2014–2020 (2023). Věnuje se vybraným (prioritním) oblastem rozvoje na území této aglomerace, které jsou považovány za klíčové pro její další směřování v příštích letech a současně financovatelné v rámci operačních programů na dané plánovací období. Koncepce by měla být zásadním dokumentem pro realizaci klíčových investic v metropolitní oblasti, které budou řešit problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Základ koncepce tvoří analytická a návrhová část.

V analytické části jsou prostřednictvím socioekonomické analýzy identifikovány problémy a potřeby, které jsou dále shrnuty do SWOT analýzy a rozpracovány do logického schématu problémů a potřeb. Zároveň jsou zde definováni klíčoví stakeholdeři pro rozvoj území.

Ve strategické části je definována vize, strategické cíle a jednotlivé specifické cíle a opatření, a to ve vazbě na programy financované z ESIF. Je zde deklarována vazba na horizontální témata a také vazba na strategické a koncepční dokumenty celorepublikové či regionální působnosti. V navazující implementační části je obecně nastíněn proces způsobu řízení ITI. Nedílnou součástí implementace dokumentu je nastavení systému monitorování a hodnocení.

Vize:

Konkurenceschopná a atraktivní východočeská aglomerace – nadregionální pól ekonomického, znalostního a kulturního růstu.

 

V návaznosti na zjištěné problémy aglomerace byly ve Strategii ITI definovány dva strategické cíle:

Strategický cíl 1: Udržitelná aglomerace

Tento strategický cíl je zaměřen na zajištění podmínek pro rozvoj aglomerace s důrazem na její udržitelnost. Cílem v této oblasti je zdravé životní prostředí, které vytváří vhodné podmínky pro rozvoj socioekonomických aktivit bez negativních vlivů lidské činnosti a dopravy na kvalitu života obyvatel.

Udržitelný růst aglomerace není možné zajistit bez podpory zdravého životního prostředí, které do určité míry determinuje další aktivity v území. Vysoká koncentrace obyvatel a ekonomických aktivit v aglomeraci determinuje zvýšené nároky území na zásobování energiemi a vodou, produkci a likvidaci odpadů a silnou dopravní intenzitu.

V rámci zlepšení stavu životního prostředí bude podporován rozvoj udržitelných druhů dopravy příznivých k životnímu prostředí. Ekologicky příznivá doprava na území aglomerace mimo jiné pozitivně přispěje ke zlepšení environmentálně nepříznivých dopadů plynoucích ze současné dopravní situace v rámci Hradecko-pardubické aglomerace. Péče o sídelní a krajinnou zeleň napomáhá celkovému zlepšení životního prostředí včetně zlepšení kvality emisemi znečištěného ovzduší.

V rámci tohoto strategického cíle byly stanoveny dva specifické cíle:

  • Specifický cíl 1.1: Zavést a zatraktivnit environmentálně příznivou dopravu v rámci aglomerace a posílit její bezpečnost
  • Specifický cíl 1.2: Snížit negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí

Strategický cíl 2: Chytrá a kreativní aglomerace

Uvedený strategický cíl se soustředí na rozvoj znalostního trojúhelníku Hradecko-pardubické aglomerace (vzdělávání, výzkum, inovace). Vzdělávací instituce by měly rozvíjet potenciál, nadání a kompetence každého jedince pro celoživotní učení. Důraz bude kladen na polytechnické vzdělávání a IT dovednosti s cílem lepší uplatnitelnosti absolventů a zmírnění nesouladu mezi požadavky firem v aglomeraci a výstupy vzdělávací soustavy.

Pro zvyšování znalostní úrovně obyvatelstva je důležité rozvíjet kvalitní vysoké školství schopné produkovat absolventy jak pro zaměstnání s vyšší přidanou hodnotou, tak pro eventuální výzkumnou činnost. Rozvoj výzkumného potenciálu by měl být založen na intenzivnější spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou v souladu se strategií inteligentní specializace (RIS3) a jejích příloh za Královéhradecký a Pardubický kraj.

Aglomerace je současně kulturním pólem východočeského regionu s koncentrací převážné části potenciálu paměťových institucí. Paměťové instituce napomohou zajistit zdroje informací pro zvyšování znalostní úrovně celé společnosti. Další vybrané instituce mohou být využívány pro kulturní, společenské a vzdělávací aktivity s přesahem do oblasti kreativního podnikání.

V rámci tohoto strategického cíle byly stanoveny tři specifické cíle:

  • Specifický cíl 2.1: Podpořit odborné a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci
  • Specifický cíl 2.2: Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu aglomerace
  • Specifický cíl 2.3: Rozvinout kulturní a kreativní oblast

 

Aktuální verze Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace dostupná v sekci Dokumenty.