PS 4


Pracovní skupina 4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti vědy a výzkumu v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace tematicky řeší problematiku ve vazbě na specifický cíl 2.2.

Specifický cíl 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu aglomerace

Cílem Hradecko-pardubické aglomerace je rozvíjet potenciál území pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v souladu se Strategií inteligentní specializace RIS3 ČR nebo jednoho z krajů, do kterých ITI zasahuje. Potenciál bude rozvíjen primárně v oborech, které jsou klíčovým hráčům v aglomeraci společné nebo tam, kde lze využít synergií a komplementarit. K tomuto je potřeba se primárně zaměřit na rozvoj infrastrukturních a personálních kapacit výzkumných organizací a firem pro jejich výzkumné, vývojové a inovační aktivity s cílem maximalizovat spolupráci obou segmentů a zvyšovat inovační výkonnost podniků. V Hradecko-pardubické aglomeraci budou existovat výzkumné organizace intenzivně spolupracující mezi sebou navzájem a s firmami. Firmy budou schopny na základě výsledků vlastního nebo transferovaného výzkumu a vývoje posilovat svou mezinárodní konkurenční výhodu. V aglomeraci budou efektivně fungovat služby transferu technologií a instituce podporující podnikavost a vznik nových firem a zároveň schopné asistovat růstu podniků již existujících.

Tematický koordinátor PS 4:
Ing. Tomáš Vlasák
mobil: 606 633 542
e-mail: Tomas.Vlasak@mmp.cz