PS 3


Pracovní skupina 3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace tematicky řeší problematiku ve vazbě na specifické cíle 2.1 a 2.3.

Specifický cíl 2.1 Podpořit odborné a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci

Cílem Hradecko-pardubické aglomerace v oblasti primárního/sekundárního a okrajově terciárního (VOŠ) školství a zájmového/neformálního vzdělávání je zaměřit se především na rozvoj polytechnického vzdělávání s důrazem na sdílené kapacity (infrastrukturní i lidské) a vzájemnou spolupráci mezi školami a školskými zařízeními. Pomocí zlepšení materiálních podmínek a rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků (schopnost individualizovaného přístupu, využívání ICT technologií ve výuce) dojde ke zvýšení zájmu o polytechnické obory s cílem zlepšit kvalitu absolventů, a více tak sladit nabídku a poptávku na trhu práce v aglomeraci. Důraz bude kladem na rozvoj příznivého prostředí pro vnímání perspektivnosti technických a přírodovědných oborů žáky/studenty a jejich rodiči, především ve formě aktivit popularizujících vědu a její pokrok, a také spolupráce se zaměstnavateli včetně využití kapacit pro další vzdělávání. Cíl je průřezově zaměřen na zvyšování počtu proinkluzivně zaměřených škol v aglomeraci, schopných vytvářet diferencované podmínky a optimálně rozvíjet schopnosti dětí a žáků.

Specifický cíl 2.3 Rozvinout kulturní a kreativní oblast

Hradecko-pardubická aglomerace disponuje velkým počtem nemovitých kulturních památek v různé míře využitelnosti, různém stavebně technickém stavu a z něho plynoucích ohrožení. Využití významných nemovitých památek pro aktivity kulturních a kreativních odvětví způsobem, který nenaruší jejich historickou hodnotu, představuje mimořádně vhodnou a komplexní strategii pro rozvoj kultury v aglomeraci. Aktivity komunitního charakteru realizované v rámci kulturních památek mohou též propojit různé sociální skupiny lidí s kulturním prostředím.

Pro širší využití těchto objektů v souladu s požadavky návštěvníků a uživatelů je zapotřebí vybudování zázemí pro širší paletu doprovodných akcí a služeb. Využití nemovitých kulturních památek pro vzdělávací, kulturní a kreativní aktivity povede ke zvýšení prestiže center aglomerace, umožní spolupráci se vzdělávací i podnikatelskou sférou a omezí odliv talentovaných jedinců do konkurenčních center kultury a kreativity.

Na území aglomerace se rovněž nacházejí paměťové instituce nadregionálního významu, disponující rozsáhlým sbírkovým fondem, který není dostatečně chráněn a prezentován. Je nezbytné zajistit jejich uchování pro další generace a zpřístupnění co nejširšímu okruhu zájemců za využití moderních forem prezentace.

Tematický koordinátor PS 3:
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz