PS 1


Pracovní skupina 1: Atraktivní a environmentálně příznivá doprava v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace tematicky řeší problematiku ve vazbě na specifický cíl 1.1.

Současné aglomerační problémy spojené s nadměrným dopravním zatížením, především individuální automobilovou dopravou, mají vliv na plynulost a bezpečnost dopravy (zejména v jádrových městech aglomerace), ale i na životní prostředí všech obyvatel v území. Specifický cíl 1.1 „Zavést a zatraktivnit environmentálně příznivou dopravu v rámci aglomerace a posílit její bezpečnost“ je zaměřen na rozvoj moderních udržitelných forem dopravy, které jsou environmentálně příznivé, ale zároveň atraktivní a bezpečné pro cestování v rámci celé aglomerace. Důraz je kladen na posílení role veřejné hromadné a nemotorové dopravy s přímou vazbou na její moderní řízení v rámci řešeného území.

Tematický koordinátor PS 1:
Ing. Tomáš Kořínek
tel.: 466 859 453, 495 707 588
mobil: 734 877 736
e-mail: Tomas.Korinek@mmp.cz