PS 2


Pracovní skupina 2: Životní prostředí v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace tematicky řeší problematiku ve vazbě na specifický cíl 1.2.

Specifický cíl 1.2 Snížit negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí je zaměřen především na aktivity vedoucí ke snížení znečištění podzemních a povrchových vod způsobeného antropogenními vlivy, zajištění dostatečných zdrojů pitné vody včetně pokrytí zásobovacího deficitu v aglomeraci a dále vybudování systému odpadového hospodářství, který efektivním způsobem řeší shromažďování, třídění, přepravu, skladování, i využívání odpadu. Výrazným sjednocujícím prvkem celé aglomerace v rámci tohoto cíle je revitalizace krajinné a sídelní zeleně vázané především na přirozenou spojnici celého řešeného území - řeku Labe.

Tematický koordinátor PS 2:
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz