Pracovní skupiny 2021-2027


Pracovní skupiny Strategie jsou poradními a iniciačními skupinami nositele Strategie, jejichž výstupy jsou nezbytným a nenahraditelným podkladem pro vyšší stupeň řízení Strategie. Pracovní skupiny jsou zřizovány nositelem Strategie, a to pro tematické oblasti určené pro přípravu a realizaci Strategie.

Úkolem pracovní skupiny je podílet se na odborném definování návrhové části Strategie  a posuzovat její věcné naplňování, navrhovat strategické projekty k zařazení do Strategie a monitorovat jejich naplňování, doporučovat Řídicímu výboru aglomerace (dále jen „ŘV A) návrhy na změnu Strategie v dané oblasti, posuzovat strategické projekty předkládané k naplnění Strategie.

Pracovní skupiny se podílejí na zpřesnění popisů plánovaných intervencí, na kvantifikaci výsledků, společně usilují o nalezení komplexního integrovaného řešení či integrovaných řešení, která odpovídají věcnému zaměření příslušné části integrované strategie, alokaci a indikátorům vymezeným ve výzvě ŘO.

Členové, popř. náhradníci, pracovních skupin pravidelně docházejí na jednání, reprezentují navenek své aktivity, spolupracují na projektech ostatních účastníků, přípravě integrovaného řešení v dané oblasti, navrhují řešení identifikovaných problémů. Pracovní skupiny plní dle potřeby další úkoly související s realizací Strategie.

Pracovní skupina je vytvořena na základě Strategie v souladu s naplňováním principu partnerství. Pro účely Strategie bylo vytvořeno sedm pracovních skupin zaměřených na jednotlivé tematické okruhy: