Proces tvorby Strategie


Nositel ITI přistoupil od poloviny roku 2019 společně s řadou odborníků k procesu aktualizace Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+. V procesu tvorby strategie byl uplatňován v maximální možné míře partnerský princip a konsensuální přístup při kontinuitě a drobné aktualizaci složení stávajících řídicích a koordinačních struktur (pracovní skupiny, řídicí výbor).

Ačkoliv se Strategie 2021+ vztahuje k nově vymezenému území aglomerace, tak v oblastech, ve kterých je to možné a účelné, vychází ze Strategie 2014+.

Strategie 2021+ oproti té předcházející obsahuje seznamy strategických projektů, které součástí programových rámců/akčních plánů jednotlivých operačních programů, prostřednictvím kterých jsou do území aglomerace alokovaný prostředky na realizaci zmíněných projektů.

Během roku 2019 byla vydefinována klíčová aglomerační témata, která jsou řešena v rámci sedmi pracovních skupin:

  • PS 1: Doprava
  • PS 2: Životní prostředí a veřejná prostranství
  • PS 3: Vzdělávání
  • PS 4: Vysoké školy a podnikatelé
  • PS 5: Horizontální
  • PS 6: Kultura a cestovní ruch
  • PS 7: Sociální oblast

Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ byla schválena příslušným řídicím orgánem (MMR) dne 9. 1. 2023. Aktuální verze Strategie včetně schválených programových rámců je k dispozici na webu v sekci Dokumenty.