<< Zpět na seznam kategorií

Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)

Žadatel: Univerzita Pardubice
Kategorie: Věda a výzkum
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP VVV 1.2 Budovaní kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Podpora EU: 49 032 942,45 CZK
Celkové výdaje: 57 685 814,65 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2022


Stručný popis projektu:
Projektovými aktivitami bude posílena a rozvíjena mezisektorová a mezioborová spolupráce v aglomeraci v odvětvích elektrotechniky, informatiky, dopravních systémů a logistiky. Projekt přispěje k rozšíření a upevnění stávající spolupráce Univerzity Pardubice s aplikačním sektorem s významným dopadem do aglomerace. Budou modernizována 2 výzkumná pracoviště, jedno na Fakultě elektrotechniky a informatiky a jedno na Dopravní fakultě Jana Pernera. Prostřednictvím výzkumné spolupráce dojde k obousměrnému přenosu znalostí a zkušeností mezi výzkumným a aplikačním sektorem a z toho vyplývající zvýšení aplikovatelnosti výsledků dosahovaných v oblasti výzkumných aktivit Fakulty elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a nárůstu inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti partnerských podniků v aglomeraci.