Nositel


Nositelem ITI je jádrové statutární město v roli vedoucího partnera, kterým je v případě Hradecko-pardubické aglomerace město Pardubice. Město v roli nositele bylo doporučeno Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky Řídícím výborem ITI v březnu roku 2015, a to na základě schválení usnesení ŘV3/2: Řídící výbor ITI doporučuje MMR jako „vedoucí město (nositel) Hradecko-pardubické aglomerace statutární město Pardubice zastupující statutární město Hradec Králové. V tomto smyslu požadujeme odpovídající právní úpravu“. Město Pardubice bylo následně v novele zákona č. 248/2000 Sb. – Zákon o podpoře regionálního rozvoje pověřeno funkcí zprostředkujícího subjektu. Funkci zprostředkujícího subjektu vykonává město v přenesené působnosti. Věcná působnost při výkonu funkce zprostředkujícího subjektu je vázána vždy na udržitelnou městskou strategii, za jejíž provádění je město odpovědné, a zahrnuje výběr operací. O výběru operací vydává pro účely řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko. K pověření města dojde uzavřením veřejnoprávní smlouvy, která upraví také vztahy mezi řídícím orgánem (ŘO) a městem pověřeným výkonem funkce zprostředkujícího subjektu, a to včetně způsobu financování.

Nositel je odpovědný ve spolupráci s městem Hradec Králové za přípravu integrované strategie, naplňování principu partnerství, koordinaci aktivit místních aktérů v daném území, výběr vhodných projektů pro plnění cílů ITI, monitoring a reporting stavu plnění integrované strategie, naplňování strategie jako celku, plnění jejích schválených cílových hodnot.

Povinností nositele ITI je u programů podporovaných z ESF a FS též podepsání smlouvy o partnerství s realizátorem integrovaného projektu, ve které budou vymezeny práva a odpovědnosti obou aktérů při realizaci integrovaného projektu a integrované strategie.

Nositel zodpovídá také za dodržování publicity ITI jako celku dle podmínek Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (v souvislosti s plněním funkce zprostředkujícího subjektu na úrovni nositele ITI), za ustanovení ŘV ITI a výběr manažera ITI.

Nositel:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice