Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace


Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace je střednědobým koncepčním dokumentem zaměřeným zejména na plánovací období 2014 – 2020 (2023). Věnuje se vybraným (prioritním) oblastem rozvoje na území této aglomerace, které jsou považovány za klíčové pro její další směřování v příštích letech a současně financovatelné v rámci operačních programů na dané plánovací období. Koncepce by měla být zásadním dokumentem pro realizaci klíčových investic v metropolitní oblasti, které budou řešit problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Základ koncepce tvoří analytická a návrhová část.

V analytické části jsou prostřednictvím socioekonomické analýzy identifikovány problémy a potřeby, které jsou dále shrnuty do SWOT analýzy a rozpracovány do logického schématu problémů a potřeb. Zároveň jsou zde definováni klíčoví stakeholdeři pro rozvoj území.

Ve strategické části je definována vize, strategické cíle a jednotlivé specifické cíle a opatření, a to ve vazbě na programy financované z ESIF. Je zde deklarována vazba na horizontální témata a také vazba na strategické a koncepční dokumenty celorepublikové či regionální působnosti. V navazující implementační části je obecně nastíněn proces způsobu řízení ITI. Nedílnou součástí implementace dokumentu je nastavení systému monitorování a hodnocení.

Vize:

Konkurenceschopná a atraktivní východočeská aglomerace – nadregionální pól ekonomického, znalostního a kulturního růstu.

 

V návaznosti na zjištěné problémy aglomerace byly ve Strategii ITI definovány dva strategické cíle:

Strategický cíl 1: Udržitelná aglomerace

Tento strategický cíl je zaměřen na zajištění podmínek pro rozvoj aglomerace s důrazem na její udržitelnost. Cílem v této oblasti je zdravé životní prostředí, které vytváří vhodné podmínky pro rozvoj socioekonomických aktivit bez negativních vlivů lidské činnosti a dopravy na kvalitu života obyvatel.

Udržitelný růst aglomerace není možné zajistit bez podpory zdravého životního prostředí, které do určité míry determinuje další aktivity v území. Vysoká koncentrace obyvatel a ekonomických aktivit v aglomeraci determinuje zvýšené nároky území na zásobování energiemi a vodou, produkci a likvidaci odpadů a silnou dopravní intenzitu.

V rámci zlepšení stavu životního prostředí bude podporován rozvoj udržitelných druhů dopravy příznivých k životnímu prostředí. Ekologicky příznivá doprava na území aglomerace mimo jiné pozitivně přispěje ke zlepšení environmentálně nepříznivých dopadů plynoucích ze současné dopravní situace v rámci Hradecko-pardubické aglomerace. Péče o sídelní a krajinnou zeleň napomáhá celkovému zlepšení životního prostředí včetně zlepšení kvality emisemi znečištěného ovzduší.

V rámci tohoto strategického cíle byly stanoveny dva specifické cíle:

  • Specifický cíl 1.1: Zavést a zatraktivnit environmentálně příznivou dopravu v rámci aglomerace a posílit její bezpečnost
  • Specifický cíl 1.2: Snížit negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí

Strategický cíl 2: Chytrá a kreativní aglomerace

Uvedený strategický cíl se soustředí na rozvoj znalostního trojúhelníku Hradecko-pardubické aglomerace (vzdělávání, výzkum, inovace). Vzdělávací instituce by měly rozvíjet potenciál, nadání a kompetence každého jedince pro celoživotní učení. Důraz bude kladen na polytechnické vzdělávání a IT dovednosti s cílem lepší uplatnitelnosti absolventů a zmírnění nesouladu mezi požadavky firem v aglomeraci a výstupy vzdělávací soustavy.

Pro zvyšování znalostní úrovně obyvatelstva je důležité rozvíjet kvalitní vysoké školství schopné produkovat absolventy jak pro zaměstnání s vyšší přidanou hodnotou, tak pro eventuální výzkumnou činnost. Rozvoj výzkumného potenciálu by měl být založen na intenzivnější spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou v souladu se strategií inteligentní specializace (RIS3) a jejích příloh za Královéhradecký a Pardubický kraj.

Aglomerace je současně kulturním pólem východočeského regionu s koncentrací převážné části potenciálu paměťových institucí. Paměťové instituce napomohou zajistit zdroje informací pro zvyšování znalostní úrovně celé společnosti. Další vybrané instituce mohou být využívány pro kulturní, společenské a vzdělávací aktivity s přesahem do oblasti kreativního podnikání.

V rámci tohoto strategického cíle byly stanoveny tři specifické cíle:

  • Specifický cíl 2.1: Podpořit odborné a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci
  • Specifický cíl 2.2: Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu aglomerace
  • Specifický cíl 2.3: Rozvinout kulturní a kreativní oblast

 

Aktuální verze Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace dostupná v sekci Dokumenty.