Aktuality

Hradecko-pardubické aglomerace rozdělila většinu peněz

22.3.2023 | Žadatelé v území Hradecko-pardubické aglomerace mají za sebou štědré měsíce. Řídicí výbor aglomerace již v návaznosti na vyhlášené výzvy přidělil konkrétním projektům dotační prostředky za více než 2,5 miliardy korun ze tří operačních programů. První ostré žádosti tedy budou v nejbližších týdnech předloženy k hodnocení na příslušná ministerstva a postupně tak bude naplňována Strategie.

Zobrazit více...

Výstavba cyklostezky Hradubická labská může pokračovat

22.3.2023 | Pardubičtí zastupitelé se rozhodli podpořit výstavbu cyklostezky Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku a odsouhlasili návratnou finanční výpomoc dobrovolnému svazku obcí Hradubická labská. Díky této peněžité pomoci bude možné zahájit výstavbu dvou významných úseků této trasy. Celkově Pardubice na tento projekt uvolnily částku 5,5 milionu korun.

Zobrazit více...

Pardubice vypsaly soutěž na dodávku deseti nových parciálních trolejbusů

8.3.2023 | Dopravní podnik města Pardubic vypsal soutěž na dodávku deseti nových parciálních trolejbusů. Počítá s tím, že je zaplatí z velké části z evropské dotace. Odhadovaná cena zakázky je 112 milionů korun.

Zobrazit více...

Programový rámec IROP schválen

28.2.2023 | V pátek 23. 2. 2023 byl řídicím orgánem schválen programový rámec IROP. Všechny strategické projekty, které jsou uvedené na tomto seznamu, tak finálně získaly rezervaci alokace a žadatelé po obdržení Vyjádření Řídicího výboru Hradecko-pardubické aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií budou moci předložit plnou žádost o dotaci prostřednictvím ISKP21+.

Zobrazit více...
Archiv aktualit...

Hradecko-pardubické aglomerace rozdělila většinu peněz

Žadatelé v území Hradecko-pardubické aglomerace mají za sebou štědré měsíce. Řídicí výbor aglomerace již v návaznosti na vyhlášené výzvy přidělil konkrétním projektům dotační prostředky za více než 2,5 miliardy korun ze tří operačních programů. První ostré žádosti tedy budou v nejbližších týdnech předloženy k hodnocení na příslušná ministerstva a postupně tak bude naplňována Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+.

Programové období 2021–2027 poměrně zásadním způsobem změnilo pravidla pro integrované územní investice (ITI). Nově jsou odbornými pracovními skupinami a Řídicím výborem aglomerace (ŘV A) již při přípravě Strategie území aglomerace vybírány konkrétní strategické projekty, které po zařazení do tzv. programového rámce získávají rezervaci finančních prostředků. Ty kromě svého přínosu pro území musí být součástí tzv. integrovaných řešení, která popisují problémy a další směry rozvoje v jednotlivých oblastech, jako je například podpora vědy a výzkumu.  

První aglomerační výzvy vyhlásil nositel ITI na podzim loňského roku z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na podporu dosáhly bezmála čtyři desítky projektů z oblasti dopravy, veřejných prostranství, vzdělávání, kultury a sociální oblasti, které si rozdělily téměř 1,8 miliardy korun dotačních. Příslušný programový rámec se všemi investičními záměry byl postupně schválen na úrovni aglomerace, Zastupitelstva města Pardubic, které je nositelem Strategie, a nakonec také Ministerstvem pro místní rozvoj vykonávajícím funkci řídicího orgánu IROP.

V lednu byly otevřeny další dotační tituly s možností čerpat finanční prostředky z Operačního programu Doprava (OP D), zaměřeného na budování a modernizaci městské drážní dopravy, společně s výzvami z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK), určeného pro spolupráci výzkumných organizací a firem, z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) zacíleného na inovační infrastrukturu. „Výzva z OPD byla svým zaměřením určena pro dopravní podniky statutárních měst Pardubice a Hradec Králové, které předložily celkem šest projektových záměrů. Otázkou zůstává, zda budou projekty schopny splnit všechny požadavky stanovené řídicím orgánem,“ doplnil primátor města Pardubic a předseda ŘV A Jan Nadrchal. Do výzvy na podporu rozvoje podnikatelské infrastruktury se nepřihlásil žádný záměr a výzva se tedy bude opakovat. „Aktuálně vyjednáváme s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má OP TAK na starosti, o podobě programového rámce, požadavcích na připravenost projektů a celkovém nastavení modelu hodnocení projektů ITI. Věříme ve vstřícný přístup, který bude žadatele v území aglomerace motivovat, aby o dotaci přes nástroj ITI usilovali,“ shrnul manažer ITI Filip Hoffman.

V nejbližších měsících čeká Hradecko-pardubickou aglomeraci vyhlášení výzev z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) a opakování výzvy OP TAK. Všechny programové rámce budou muset být, stejně jako tomu bylo v případě IROP, schváleny jak na úrovni aglomerace, tak ze strany Zastupitelstva města Pardubic a příslušného ministerstva v roli řídicího orgánu.    

Seznam projektů zařazených do programového rámce OP D:

 • Elektrifikace MHD v Pardubicích, sídlišti Višňovka (žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
 • Posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích – Pardubičkách (žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
 • Prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích, sídlišti Cihelna (žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
 • Modernizace areálu dopravního podniku v Pardubicích, Teplého ulici (žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
 • Měnírna 6 Plačice (žadatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.)
 • Revitalizace haly pro servis a údržbu drážních vozidel MHD v Hradci Králové (žadatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.)

Seznam projektů zařazených do programového rámce OP JAK

 • Mezisektorová a mezioborová spolupráce ve výzkumu a vývoji komunikačních, informačních a detekčních technologií pro řídicí a zabezpečovací systémy (žadatel: Univerzita Pardubice)
 • Inovativní materiály vhodné pro aplikace s vysokou přidanou hodnotou (žadatel: Univerzita Pardubice)
 • Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací - OncoPharm+ (žadatel: Univerzita Karlova)
 • BIPOLE: Biomedical Indicators for Personalized Medicine (žadatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové)
 • Centrum podpory a rozvoje Digital humanities a SMART technologies (žadatel: Univerzita Hradec Králové)