Minimální požadavky na spolupráci mezi ZŠ a Centrálními polytechnickými dílnami (CPD)


Ve vazbě na specifické kritérium hodnocení integrovaných projektů ITI v aktivitě infrastruktura základních škol nazvané „Žadatel v projektu popsal spolupráci s Centrálními polytechnickými dílnami (CPD) v aglomeraci v rámci plnění klíčové intervence Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace“ bude v příslušných výzvách nositele a Zprostředkujícího subjektu ITI stanoven ekvivalent pro počet návštěv, které budou po škole pro splnění tohoto kritéria požadovány. Jednou návštěvou je pak myšleno obsazení 1 učebny CPD na libovolný počet hodin.

Výpočet minimální spolupráce s CPD v aglomeraci bude stanoven na základě projektu, který bude žadatel z prostředků ITI realizovat. Prvním z nich je požadovaná výše dotace uvedená v projektovém záměru předloženém do výzvy nositele, přičemž částka ve výši 200 000,- Kč je rovna jedné návštěvě daného subjektu v CPD za rok (např. pro projekt s dotací z EU ve výši 2 200 000,- Kč se jedná o 11 návštěv CPD ročně). Druhá podmínka se vztahuje k počtu tříd 2. stupně, které na dané základní škole jsou. Zde je minimální požadovaný počet návštěv na jednu třídu 2. stupně stanoven na dvě za rok (např. pro ZŠ s 10 třídami 2. stupně představuje tento požadavek v souhrnu 20 návštěv/rok).

Při stanovení minimálního počtu návštěv v rámci projektu jsou posuzovány oba požadavky a bude použito to hledisko, u kterého vyjde počet návštěv nižší, přičemž platí, že minimální rozsah spolupráce je 10 návštěv za rok (ve výše uvedeném případě se tedy jedná o 11 návštěv ročně).

Vzhledem ke skutečnosti, že projekt Centrálních polytechnických dílen je připravován jak statutárním městem Pardubice (viz prezentace) , tak statutárním městem Hradec Králové (viz prezentace), mají žadatelé pro naplnění výše uvedeného kritéria možnost využít spolupráci jak s CPD v Pardubicích, tak s CPD v Hradci Králové, popř. s oběma. Výhodou je zejména plánované odlišné zaměření obou subjektů a tedy širší škála aktivit, které budou moci základní školy v aglomeraci pro doplnění své výuky využít. Projektové záměry byly prezentovány 12. 1. 2017 na 2. semináři ITI pro žadatele a příjemce, který byl zaměřen zejména specifický cíl 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" IROP. Všechny prezentace z uvedeného semináře jsou dostupné zde.

Další příklad spolupráce:                                                 

Základní škola, která nemá druhý stupeň, požaduje dotaci ve výši 5 000 000 Kč. Dle výše uvedených podmínek by dle požadovaných financí musela CPD navštívit 25x za rok. Vzhledem k tomu, že škola nemá druhý stupeň, je hodnota pro druhé kritérium rovna nule. Minimální intenzita spolupráce je ale stanovena na hodnotu 10, je tedy počítáno s hodnotou deset. Tato škola se tedy do CPD musí dostavit minimálně 10x za rok, aby toto kritérium splnila.

Plné znění výše uvedeného kritéria:

Žadatel popsal spolupráci s Centrálními polytechnickými dílnami v aglomeraci v rámci plnění klíčové intervence Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.