<< Zpět na seznam kategorií

Měnírna 5 Cihelna

Žadatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Kategorie: Doprava
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP D 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšeni využíváni veřejne hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Podpora EU: 4 888 810,57 CZK
Celkové výdaje: 17 129 638,14 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2020


Stručný popis projektu:
Měnírna bude sloužit pro zajištění doplňkového napájení stávajícího trolejového vedení stejnosměrným proudem 600 V DC (zejména s budoucím navýšením trolejbusové dopravy nasazením trolejbusů na linku č. 27) a napájení dobíjecích stanovišť pro elektrobusy. Objekt bude proveden jako kompaktní stavba v sestavě trafostanice a měnírna, sestavená ze dvou kontejnerů. Trafostanice bude vybavena v distribuční části (majetek ČEZ) rozvodnou VN s rozvaděčem VN 35 kV v sestavě KKK. V odběratelské části (majetek Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.) bude vybavena rozvodnou VN s rozvaděčem 35 kV v sestavě přívodní pole, pole měření a pole vývodu na transformátor. Rozvodny budou stavebně odděleny, každá bude umístěna v samostatné místnosti trafostanice. Vybavení suchým trakčním transformátorem 35/0,525 V - 1 000 kVA, usměrňovačem a dalším vybavením NN. Transformátor bude umístěný v samostatné místnosti.