Změna v povinnostech příjemců dokládat při žádostech o změnu vyjádření nositele ITI


Z důvodu snížení administrativní zátěže příjemců při realizaci integrovaných projektů se vyjma ŘO OP VVV ruší povinnost příjemce dokládat spolu se žádostí o změnu integrovaného projektu vyjádření nositele ITI/IPRÚ (ŘV nebo manažera). Řídicí orgán zajistí informování nositelů ITI/IPRÚ minimálně o schválených změnách integrovaných projektů jiným způsobem (např. poskytnutím nezbytných sestav, případně zajištěním náhledových rolí, pokud sestavy nejsou k dispozici).

Dochází k úpravě kap. 10.4 Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, část ITI/IPRÚ, kde se nově doplňuje tučně zvýrazněný text:

ITI/IPRÚ

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která mění výši předpokládané požadované dotace na projekt, celkové způsobilé výdaje projektu (popř. finanční plán projektu v jednotlivých letech, pokud byl součástí projednaného projektového záměru), hodnoty závazných indikátorů projektu nebo pokud je opožděn předpokládaný termín ukončení realizace projektu, dokládá příjemce jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu v programu OP VVV vyjádření Řídicího výboru ITI/IPRÚ nositele.

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která:

  • zvyšuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,
  • zvyšuje celkové způsobilé výdaje projektu
  • snižuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
  • prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

dokládá žadatel/příjemce jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu vyjádření Řídicího výboru ITI/IPRÚ k podání žádosti o změnu projektu dle přílohy č. 19. ŘV může o uvedeném hlasovat metodou per rollam.

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která:

  • snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,
  • snižuje celkové způsobilé výdaje projektu
  • mění finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky), pokud byl součástí projednaného projektového záměru,
  • zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
  • zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

může ŘO OP VVV stanovit ve své řídicí dokumentaci, že žadatel/příjemce za této situace dokládá namísto „vyjádření Řídicího výboru ITI/IPRÚ k žádosti o změnu integrovaného projektu“ jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu „vyjádření manažera ITI/IPRÚ, že podstatná změna nezakládá změnu vyjádření řídicího výboru ITI/IPRÚ“ dle přílohy č. 21.

---

Výše uvedená změna je součástí vydaného Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 13 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, verzi 4, který je přílohou č. 7 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, ve věci úpravy postupů vyhlašování výzev nositelů a monitorování změn projektů předložených v rámci integrovaných nástrojů a adaptační úpravy ITI pro programové období 2021-2027 (1. část).

Zdroj: MMR