Vzdělávací centrum v budoucnu představí fungování nejen lidského těla


Deset edukačních sálů, které by mohly do roku 2021 vzniknout v centru s pracovním názvem „Lidské tělo – dokonalý stroj?“, bude zaměřeno na jednotlivé oblasti od dýchací soustavy přes genetiku a evoluci, rozmnožovací, svalovou, trávicí a vylučovací soustavu zrak a sluch a mnohé další.

Cílem projektu, s jehož projektovou přípravou byli obeznámeni 31. ledna 2017 i zastupitelé, je zpřístupnit centrum pro žáky, učitele a mimo čas určený pro výuku otevřít brány pro veřejnost tak, jak je běžné v různých „IQ parcích“ či muzeích. Ekonomický model projektu je zpracováván a jeho výsledek bude zastupitelům předložen.

Vzdělávací centrum s pracovním názvem „Lidské tělo – dokonalý stroj?“, které by mělo vzniknout ve školní budově bývalé základní školy T. G. Masaryka v Lipkách, chce podpořit vzdělávání zejména dětí v technických a přírodovědných oborech. Město bude chtít na projekt patřící do agendy „smart city“, čerpat především peníze z dotací ve výši až 150 mil. Kč. Kromě dětí základních škol by centrum mělo sloužit i studentům středních škol a zapojeny by měly být i školy vysoké. Radnice však bude chtít zpřístupnit hotové centrum i dalším skupinám obyvatel, pokud to čerpání dotace dovolí. 

„Vybudování tohoto moderního vzdělávacího centra je jednou z klíčových oblastí Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace (ITI) a je jedním z prioritních projektů města,“ zdůraznil Jindřich Vedlich, náměstek primátora města.

Unikátní centrum vzdělanosti podpoří přírodovědné a technické vzdělávání především pro žáky a zaměří se na přírodní vědy o člověku. Nosnou linií centra je komplexně pojaté lidské tělo, prostřednictvím něhož jsou vyučovány předměty jako biologie, fyzika, chemie, matematika, IT a pracovní vyučování. Demonstrace jednotlivých témat bude probíhat v 10 edukačních sálech zaměřených na jednotlivé oblasti: dýchací soustava, genetika a evoluce, imunitní a lymfatický systém, kardiovaskulární systém a krev, kostra, kožní, nervová, rozmnožovací, svalová, trávicí a vylučovací soustava, zrak a sluch. Centrum plánuje pro výuku také využití odborných laboratoří (chemické, fyzikální a přírodovědné) na vyzkoušení vybraných experimentů, dále dílny, univerzální edukační a multifunkční sály umožňující hromadnou prezentaci a setkávání. Samozřejmě je myšleno i na zázemí a oddychovou zónu. Výukové programy jsou rozdělené dle věku návštěvníka za pomocí využití aktivizačních metod - např. E-U-R (evokace – učení/uvědomění – reflexe).

Zpracování jednotlivých expozic lze uvést například na tématu „kardiovaskulární systém“, kde bude možné vidět velký model srdce včetně jeho všech částí, model krevního oběhu (srdce, tlak, tepna, souhrnné informace (funkce, způsob fungování), krevní tekutiny a složení krve (chemie), srovnání s jinými živočichy (biologie) a taktéž pohled vědy a výzkumu (anatomie srdce, bypass). Opomenuta nebude ani první pomoc a dárcovství krve.

Cílem je ukázat žákům základních škol souvislosti a vztahy mezi jednotlivými předměty, tj. podpořit mezioborové vzdělávání a rozvíjet jejich dovednosti potřebné v budoucnosti. V rámci volných kapacit bude možné centrum využívat také středními školami a zájemci z řad veřejnosti. I proto přišli na zastupitelstvo tento projekt podpořit zástupci ředitelů základních a středních škol.

„Cílem je, aby centrum bylo atraktivní pro žáky a jejich učitele počínaje prvním stupněm ZŠ a středními školami konče. Dále se budeme snažit, aby školy chtěly navštěvovat centrum opakovaně, a to i několikrát do roka. Zvolili jsme proto formu modulárního uspořádání v různých úrovních obtížnosti. Barevnost a interaktivní obrazovky umožní odlišit informace různé náročnosti,“ uvedl Karel Vít, vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení města.

Celý projekt je koncipován tak, aby v době mimo výuku, o víkendech a o prázdninách mohla sály navštěvovat veřejnost a projít si všechny sály klasickým způsobem, tak jak jsme zvyklí v jiných obdobných institucích, jako jsou různé IQ parky a muzea. Naše centrum se však od těch ostatních liší právě důrazem na systematické vzdělávání, nikoli na více, či méně atraktivní prohlídku bez vazby na vzdělávací proces.

Zastupitelé města si prezentaci projektu vyslechli, vzali ji na vědomí a projevili zájem o další informace související především s finančním rozpočtem a budoucím provozem. Záměr tohoto projektu byl přijat velmi pozitivně.

Celý zvukový záznam z lednového zasedání zastupitelstva města (bod číslo 14 je věnován centru a podrobnému vysvětlení projektantů, poslechnout si můžete i diskusi): https://web2.mmhk.cz/zm/2017/24/HerSie/HerSieHtml5.html.