Řídicí výbor ITI ovládly dopravní projekty a podpora pro podnikatele


Dosud největší projekt získal dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové může z fondů Evropské unie využít téměř čtvrt miliardy korun. Řídicí výbor ITI se tentokrát rozhodl podpořit patnáct projektů za půl miliardy, celkem již získalo peníze 120 projektů za 3 miliardy.

Dvě cyklostezky, nový odbavovací systém v MHD v Hradci Králové, trolejbusová trať ve Studentské ulici v Pardubicích, nová měnírna u pardubického stadionu a inteligentní řízení dopravy v obou krajských městech. Takový je výčet dopravních projektů z celkem dvou operačních programů s celkovou dotační podporou více než 375 milionů korun. Nejnákladnějším z nich je inteligentní dopravní systém, který vznikne na území města Hradec Králové. „Hlavním cílem tohoto projektu, který si vyžádá investici více než 400 milionů korun, je řízení, informování a sběr dat pro optimalizaci dopravy. Evropská unie by měla na realizaci přispět částkou 247 milionů korun,“ vysvětlil primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek.

Celkem tři výzvy z OPPIK přilákaly podnikatele z Hradecko-pardubické aglomerace, kteří připravili celkem osm projektů s dotační podporou bezmála 98 milionů korun. „Zájem o tyto výzvy lze považovat za úspěch, protože doposud podnikatelé na nástroj ITI pohlíželi spíše s nedůvěrou. Nicméně vysoká úroveň projektů, které jsou hodnotiteli z Ministerstva průmyslu a obchodu vnímány jako velmi kvalitní a dobře připravené, svědčí o kvalitě firem v naší aglomeraci,“ doplnil primátor města Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát.

Březnové výzvy ITI Hradecko-pardubické aglomerace nabídly žadatelů v území možnost podat projektové záměry ze tří operačních programů. Dva z nich, Integrovaných regionální operační program (IROP) a Operační program Doprava (OPD), umožnily podporu záměrů v oblasti dopravy. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) poskytl prostředky na podporu podnikatelů. Předloženo bylo celkem osmnáct záměrů s podporou z Evropské unie více než 500 milionů korun.

Celkově Řídicí výbor ITI podpořil patnáct projektových záměrů za více než 473 milionů korun. „Bohužel, dva projekty, měnírna v Hradci Králové a záměr soukromé firmy, musely být jejich předkladatelům vráceny k dopracování. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nedostatky formálního charakteru, věříme, že po výzvě k jejich dopracování budou i tito žadatelé úspěšní,“ upřesnil manažer ITI Miroslav Janovský. Cyklostezka u zimního stadionu v Hradci Králové naopak získala záporné stanovisko ŘV ITI, a to z důvodu nedoložení stavebního povolení v termínu stanoveném pro dopracování tohoto projektu.

ITI Hradecko pardubické aglomerace se v současné době již připravuje na nové programové období, které začne v roce 2021. Klíčoví partneři a obce v aglomeraci proto byli osloveni, aby do poloviny dubna předložili své projektové záměry, které budou sloužit jako základ pro aktualizaci Strategie ITI, která je klíčovým dokumentem pro vymezení tematických oblastí, z nichž budou moci žadatelé čerpat evropské prostředky. Aglomerace zatím pro nové období eviduje téměř 350 projektů za 23 miliard korun.

Schválené projektové záměry ŘV ITI ze dne 17. 4. 2019:

Název projektu                                                                                                                                                                           Příspěvek Unie (Kč)

Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 58                                                                                                                 34 000 000

Stezka pro pěší a cyklisty Piletice – Rusek                                                                                                                                      10 200 000

Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových karet                            30 005 000

Trolejbusová trať ve Studentské ulici                                                                                                                                              8 500 000

Posílení napájení trolejbusových tratí v centru Pardubic obnovou měnírny „Stadion“                                                                      15 300 000

Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích                                                                                                                                       30 855 000

Inteligentní dopravní systém                                                                                                                                                       247 000 000

Modifikované polymerní systémy nejen pro dentální použití                                                                                                             6 960 000

Vývoj nové generace nákladních vozidel AVIA s elektropohonem                                                                                                     19 402 800

Modernizace pracovišť pro výzkum a vývoj ve společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.                                                                            14 100 000

Rozšíření vývojových kapacit společnosti AVIA Motors s.r.o.                                                                                                            15 600 000

Vývoj a aplikace biotechnologických metod na bázi 3D biotisku pro využití v tkáňovém inženýrství a moderní terapii                        2 800 000

Laboratoř pro VaV slinování pokročilé keramiky z nitridu hliníku v ochranné atmosféře                                                                    3 000 000

Rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity Centra nanostrukturovaných polymerů v SYNPO, akciová společnost                         6 100 000

Rozčíření kapacit VaV centra společnosti TL-ULTRALIGHT s.r.o.                                                                                                     30 000 000

Projektové záměry vrácené k dopracování na ŘV ITI ze dne 17. 4. 2019:

Název projektu                                                                                                                                                                           Příspěvek Unie (Kč)

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové                                                                                                                                    19 550 000

Nové a pokročilé metody hodnocení chemických látek                                                                                                                   18 102 500

Projektový záměr s negativním stanoviskem ŘV ITI ze dne 17. 4. 2019:

Název projektu                                                                                                                                                                           Příspěvek Unie (Kč)

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“                                                                           5 100 000

ITI Hradecko-pardubické aglomerace v datech:

  • Vyhlášeno a ukončeno 55 výzev nositele ITI v celkové sumě 4 106 801 930 Kč
  • Vyjádření ŘV ITI získalo 123 projektových záměrů v částce 3 103 098 260 Kč (z toho 3 projektové záměry v částce 47 875 060 Kč získaly negativní Vyjádření ŘV ITI bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
  • Vyhlášeno 28 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 2 207 497 180 Kč (ukončeno 21 výzev ZS ITI, 7 výzev probíhá)
  • K hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 89 projektů v celkové částce 2 104 762 980 Kč
  • 78 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 1 890 158 481 Kč
  • 62 projektů v částce 1 287 544 185 má vydaný právní akt
  • 26 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 297 837 565 Kč
  • 19 projektů finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 221 941 932 Kč
  • 5 projektů nesplnilo podmínky hodnocení ZS/ŘO (vráceno do alokace) 122 311 220 Kč

Zdroj: pardubice.eu