Pardubický dopravní podnik dokončil realizaci prvního projektu zařazeného do ITI


Na konci června byl do provozu uveden nový přestupní terminál veřejné dopravy před hlavním nádražím v Pardubicích. Součástí této investice bylo také vybudování téměř kilometr dlouhé trolejbusové trati. Jedná se o první dokončený projekt jak v rámci Integrované územní investice Hradecko pardubické aglomerace (ITI), tak i v rámci ostatních ITI v celé České republice.

Vybudování trolejbusové trati o délce 970 metrů je totiž zařazené prostřednictvím projektu „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - trakční trolejové vedení trolejbusové dráhy“ do Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace. V jejím rámci se předpokládá podpora tohoto projektu ve výši až 13 867 677 Kč z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu doprava. Žádost o dotaci prošla v lednu úspěšným hodnocením Řídicího výboru ITI a nyní čeká na finální rozhodnutí o podpoře u příslušného ministerstva.

„Projekt trolejbusové trati umožňuje, aby nově vybudovaný terminál mohl být obsluhován i trolejbusovými linkami, a to jak linkami, které kolem nádraží projíždějí, tak těmi, které jsou zde ukončeny. Obdobně jako související projekt „Multimodálního uzlu veřejné dopravy v Pardubicích“, na který byla schválena podpora z programu švýcarsko-české spolupráce, je tak hlavním přínosem realizovaného projektu trolejbusové trati přiblížení zastávek MHD k odbavovací hale nádraží,“ říká ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Přestup mezi MHD a železniční dopravou je díky přiblížení zastávek a odstranění nutnosti přecházet frekventovanou silnici první třídy pohodlnější a rychlejší. Projekt tak přispívá ke zvýšení atraktivity MHD provozované v elektrické trakci a vytváří předpoklady pro zvýšení jejího využívání v Pardubicích, což je i jeden z hlavních cílů Strategie ITI.

Dopravní podnik připravuje v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace i několik dalších projektů, které jsou v různé fázi připravenosti. Do konce letošního roku by měly být zrealizovány dvě další trolejbusové trati – prodloužení trolejbusové trati ze zastávky Polabiny-Sluneční přes Trnovou do Ohrazenice v trase stávající autobusové linky č. 6 a dále prodloužení trolejbusové trati v Pardubičkách ze stávající točny u záchranné služby na zastávku Zámeček zajišťující obsluhu zdejší průmyslové oblasti.

„V roce 2018 by měly být dokončené také další projekty pardubického dopravního podniku, které již úspěšně prošly hodnocením příslušných pracovních skupin a Řídicího výboru ITI. Jedná se o modernizaci odbavovacího systému pro cestující se zavedením možnosti platby bankovní kartou a pořízení čtyř speciálních parciálních trolejbusů, s možností plnohodnotného linkového provozu mimo trolejové vedení při napájení z akumulátoru trakční energie,“ říká manažer aglomerace ITI Miroslav Janovský.

Ještě v letošním roce by dopravní podnik rád uspěl se svým projektem na modernizaci radiové sítě pro řízení provozu MHD a pracuje také na dalším rozsáhlém projektu, který by měl navázat na aktuálně největší investiční akci na území města, kterou je stavba severojižního průtahu městem po silnici I/37 (stavby „Trojice“ a MÚK Palackého). Právě zde by měl v blízké budoucnosti vyrůst nová trolejbusová trať mezi vozovnou na Dukle a novým terminálem u hlavního nádraží po novém nadjezdu s vyhrazeným pruhem pro MHD. Zatím posledním připravovaným projektem je výstavba nové měnírny ve středu města u zimního stadionu, která by měla posílit napájení trolejbusových tratí ve středu města a umožnit další rozvoj elektrické trakce.