Inovativní nakládání s odpady v Hradecko-pardubické aglomeraci


Hradecko-pardubická aglomerace získala pro žadatele ze svého území v programovém období 2021–2027 dotační prostředky ve výši 240 milionů korun. Ty budou směřovat na podporu projektů v oblastech odpadového hospodářství a adaptačních opatření. Efektivní nakládání s odpady je tématem, jímž se města a obce v České republice zabývají již mnoho let. Jedním z hlavních cílů Hradecko-pardubické aglomerace se proto stala podpora projektů v oblasti cirkulární ekonomiky, jejichž hlavním cílem je řešení odpadového hospodářství pro větší část aglomerace.

Investice do nového způsobu nakládání s odpady je souhrnně označována jako Centrum pro komplexní využití odpadů (CEKVO) a spolupracují na něm tři subjekty: město Chrudim, Služby města Pardubic – Odpady, a. s., a společnost UGI Pardubice , s. r. o., s investičními náklady přesahujícími půl miliardy korun. Dotace by se na financování všech projektů měla spolupodílet částkou 200 milionů korun.

Hlavním cílem CEKVO je vytvoření prvního regionální centra cirkulární ekonomiky, v němž bude zpracováván odpad z území Chrudimska a Pardubicka. Finální výrobky, které budou z tohoto odpadu vyrobeny, budou v optimálním případě opětovně využity na území aglomerace, čímž se oběhový cyklus uzavře.

Město Chrudim v rámci tohoto komplexního projektu plánuje vybudovat zcela nový areál separačního dvora, který bude jedním z prvních článků v procesu zpracování využitelných složek separovaných odpadů. Celý areál, jehož součástí bude také nový sběrný dvůr a související technické zázemí, by měl vzniknout s dotační podporou 27 milionů korun.

Služby města Pardubic – Odpady, a. s., s předpokládanou dotací ve výši téměř 91 milionů korun vybudují návaznou třídicí linku pro separovaně sbíraný komunální odpad v Dražkovicích. Současně dojde k výstavbě nové haly s fotovoltaickou elektrárnou, která bude dodávat energii třídicí lince, kde bude docházet k dalšímu dotřiďování plastu a papíru. V areálu vznikne také místo pro shromažďování a překládku separovaně sbíraného skla. Nová technologie zajistí vyšší účinnost materiálové recyklace, nižší spotřebu elektrické energie na vytříděnou, materiálově využitelnou tunu a flexibilitu při změně typů materiálů či možnost přípravy výstupů dle požadavků projektů zaměřených na následné materiálové využití a upcycling.

V třetí části projektu CEKVO s dotací 82 milionů korun se budou na základě licencovaného modelu UpFactory v duchu cirkulárního hospodářství zpracovávat lokálně sesbírané komunální a průmyslové odpady na lokálně distribuované a využívané výrobky a materiály. Cílem projektu bude implementace tzv. sdíleného zpracovatelského centra, kde budou umístěny vlastní koncové technologie a k nim nutná podpora (administrativa, personalistika, logistika apod.). Budou zde instalovány technologie na koncové zpracování materiálových výstupů z jednotlivých druhů odpadů, zejména upcyklovaných plastů, papíru, skla a kompozitních obalů. Z nich vzniknou finální výrobky pro stavební a obalový průmysl, zejména stavební desky, dlaždice, přepravní obaly a podobné produkty.

Provozovatelem UpFactory bude firma UGI Pardubice , která je součástí holdingu Upcycling Group (UG). Tato mladá česká firma již úspěšně vedla instalace podobných technologií v několika lokalitách v USA, v Austrálii, na Novém Zélandu nebo ve Švédsku. UG při implementaci těchto lokálních řešení spolupracuje s inovátory a dodavateli technologií a zařízení v oblasti třídění a zpracování odpadu, s místními samosprávami, průmyslovými organizacemi a dalšími strategickými partnery v oblasti odpadového hospodářství i v cílových odbytištích. Výsledkem jsou lokální zpracovatelská centra cirkulární ekonomiky, která výrazně zvyšují míru místní recyklace, vytvářejí nová pracovní místa v zelené výrobě, ulevují místním skládkám a vytvářejí domácí koncové trhy pro všechny typy recyklovatelných odpadů.

Realizace projektu CEKVO do budoucna výrazně zvýší míru lokální recyklace na území Hradecko-pardubické aglomerace a zajistí budování dostupných koncových trhů pro materiálové využití komunálních odpadů. I díky tomu je ukázkovým příkladem integrovaného projektu jednoznačně naplňujícím definici cirkulárního hospodářství.

Zdroj: Odpadové fórum 5, Waste and Circular Management Forum