Hradecko-pardubická aglomerace vyhodnotila poslední výzvy


Programové období 2014+ pomalu dobíhá do svého konce. Řídicí výbor ITI projednal poslední projekty z oblasti dopravy a tím pomyslně ukončil první sedmiletku Hradecko-pardubické aglomerace. Na další prostředky si žadatelé budou muset počkat nejméně do druhé poloviny roku 2022, kdy by mohly být vypsány první aglomerační výzvy pro nové programové období.

Řídicí výbor ITI se po bezmála roce online jednání sešel osobně, tentokrát v Hradci Králové. Jeho členové tak mohli pomyslně ukončit programové období 2014+ a projednat poslední projekty, jejichž žadatelé usilovali o zbytek prostředků z alokace ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Tematika byla tentokrát ryze dopravní. „Čerpání jsme završili schválením projektových záměrů zaměřených na aktivity terminály, bezpečnost dopravy a cyklodoprava, které získají dotační podporu z alokace u Integrovaného regionálního operačního programu,“ upřesnil primátor Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát.

Na program jednání se znovu dostal projekt na výstavbu terminálu B s dotační podporou více než 94 milionů korun, který vznikne v těsném zázemí hlavního nádraží v Pardubicích. Ten byl na předchozím jednání z důvodu chybějících stavebních povolení vrácen žadateli k dopracování. „Jsme rádi, že se nám ve stanoveném termínu podařilo požadované přílohy doplnit a můžeme připravit plnou žádost o dotaci. Pokud se nám podaří vysoutěžit projekt podle plánu, rádi bychom s jeho fyzickou realizací začali v příštím roce,“ doplnil Charvát.

Nově byly předloženy také dva projektové záměry města Hradce Králové. „S pomocí evropské dotace dosahující bezmála 34 milionů korun chceme modernizovat přestupní uzel U Fortny, a to včetně související křižovatky, která je místem častých dopravních nehod a jednoznačně si zaslouží nové řešení,“ uvedl primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Poslední finanční prostředky směřovaly k dobudování dalších částí stezky Mechu a Perníku, která v budoucnu propojí obě krajská města. Předloženy byly celkem tři projekty, úsek z Vysoké nad Labem do Opatovic nad Labem však musel ŘV ITI vrátit k dopracování, a to z důvodu chybějící projektové dokumentace. „Vzniknout by měly celkem tři úseky v celkové délce bezmála čtyři kilometry. I když na sebe přímo nenavazují, považujeme za úspěch, že se podařilo vyřešit problematické majetkové vztahy a projekty připravit. Věříme, že ve stanoveném termínu odstraníme i poslední nedostatek a v nejbližších měsících získáme potřebná povolení pro zahájení stavby. Zároveň intenzivně pracujeme i na dalších úsecích, které bychom rádi realizovali v novém programovém období,“ dodal manažer cyklostezky Tomáš Jeřábek.

V následujících měsících Hradecko-pardubickou aglomeraci čeká hned několik úkolů. Kromě úspěšného dokončení procesu získání dotace a následné realizace již dotačně podpořených projektů je to zejména příprava na programové období 2021+. „Aktuálně velmi intenzivně komunikujeme se všemi žadateli, kteří představili své projektové záměry na jednání tematických pracovních skupin. Ti nyní své projekty zadávají do Monitorovacího systému ITI, na jejich základě vzniknou tzv. integrovaná řešení a následně budou vybírány strategické projekty, které získají rezervaci dotačních prostředků v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. O konkrétní výši alokace zatím rozhodnuto není, o této otázce jednáme se všemi dotčenými řídicími orgány. Všechny žadatele však vyzýváme, aby na svých projektech intenzivně pracovali, co nejdříve je konzultovali nejen s námi, ale zejména se zástupci řídicích orgánů, a maximálně své požadavky zreálňovali,“ uzavřel manažer ITI Filip Hoffman.

Nositel ITI předpokládá, že Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace by měla být dokončena do konce tohoto kalendářního roku. První aglomerační výzvy by po schválení nezbytné evropské a národní legislativy mohly následovat ve druhé polovině roku 2022.

Projektové záměry schválené ŘV ITI dne 16. 6. 2021:

Název projektu

Příspěvek Unie (Kč)

Terminál B

94 444 444,44

Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“

22 950 000,00

Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – úsek Dříteč – Němčice

5 270 000,00

Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – úsek Němčice – Kunětická hora

2 677 500,00

Rekonstrukce křižovatky U Fortny

11 000 000,00

 

Projektový záměr vrácený ŘV ITI dne 16. 6. 2021 k dopracování:

Název projektu

Příspěvek Unie (Kč)

Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – most Vysoká n. L. – Opatovice n. L.

9 350 000,00

 

Plnění Strategie ITI k 16. 6. 2021:

 • vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 553 331 980 Kč
 • Vyjádření ŘV ITI získalo 197 projektových záměrů v dotační částce 5 540 801 872 Kč
  • z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
  • 129 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 213 105 760 Kč
 • vyhlášeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 557 302 138 Kč (ukončeno 40 výzev ZS ITI, 7 výzev probíhá)
 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 152 projektů v celkové částce 3 812 453 615 Kč
  • 123 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory EU 3 050 881 316 Kč
 • 113 projektů za 2 409 288 356 Kč dotačních má vydaný právní akt
 • 78 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 921 775 893 Kč
 • 71 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 849 255 469 Kč