Dopravní terminál v Jaroměři


Město Jaroměř připravuje výstavbu nového dopravního terminálu v Jaroměři, jehož umístění bude v blízkosti stávající železniční stanice ČD. V rámci plánované výstavby dopravního terminálu by měla být vybudována čtyři autobusová stání se zastřešením a návazností na vstupní budovu do železniční stanice, dále pak 92 nových parkovacích míst pro osobní automobily a v neposlední řadě i nový parkovací dům pro jízdní kola s předpokládanou kapacitou 118 míst. Celý areál bude osvětlen a osázen vzrostlou zelení tak, aby tvořil ucelené území, které bude mít kromě funkce dopravního uzlu ve městě i určitou estetickou hodnotu. Tuto investiční akci v současné době připravuje pracovník odboru majetku města Ing. Jiří Mikulka, kterému jsme položili několik otázek. 

Jaký je předpokládaný začátek této akce?
Vlastní realizace by měla být zahájena v roce 2019. V současné době probíhá územní řízení a následně pak i stavební řízení s tím, že do konce dubna by měla být vydána stavební povolení, a to odborem výstavby, životního prostředí a dopravy a silničního hospodářství. Teprve poté je možné požádat o schválení projektového záměru.

Předpokládám, že projekt bude nančně náročný, uvažujete o případné dotaci?
Zásadní otázka. Ano, zcela jistě uvažujeme o dotaci, neboť si myslím, že není v možnostech městského rozpočtu takto velkou investiční akci realizovat. Plánujeme přihlášení do Operačního programu IROP – Terminály a parkovací systémy prostřednictvím integrovaných územních investic ITI – Hradecko-pardubické aglomerace.

Jakou roli v tomto projektu hraje společnost ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod?
Ze strany této společnosti nám byla již v polovině roku 2016 předložena studie dopravního terminálu, která se nám zdála jako velmi zdařilá a která byla kladně přijata a poté i schválena radou města. Tato společnost následně vyhrála i výběrové řízení na zhotovitele kompletní projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení a pro provádění stavby. V případě realizace nám bude tato společnost zajišťovat i autorský dozor. Jedná se o zkušenou projekční kancelář, z jejíž dílny vzešel i návrh autobusového stanoviště v Náchodě.

Jak dlouho bude výstavba nového dopravního terminálu trvat a budou při stavbě nějaká omezení? 
Pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti, tak vlastní realizace by měla trvat jedno celé stavební období, tzn. pokud bychom po úspěšném výběrovém řízení předávali staveniště zhotoviteli s ohledem na klimatické podmínky počátkem jara 2019, tak kompletní dokončení dopravního terminálu by mělo být do konce roku 2019.
A jestli budou nějaká omezení? Snad žádná zásadní, aspoň tedy doufám. Pouze může nastat problém s dočasným parkováním osobních automobilů u železničního nádraží, neboť současná parkovací plocha s kapacitou cca 60 míst bude součástí staveniště. V tomto případě budeme jednat o možnosti dočasné- ho parkování na ploše v prostoru bývalé společnosti SURO.

O jak velký prostor nového dopravního terminálu se jedná?
Jedná se o celou asfaltovou plochu stávajícího parkoviště, dále pak plochu travního porostu a navazující plochu, na které v současnosti stojí plechové garáže. Jedná se o obdélníkovou plochu o výměře bezmála 6 000 m2, která je ohraničena ulicemi Žižkova, Nádražní a z východní strany pak areálem stavebnin STAMONT.

Co může výstavbu nového dopravního terminálu zpozdit případně ohrozit?
Spousta věcí. Ale jsem optimista, takže pevně doufám, že pokud se objeví nějaké komplikace a překážky, vše se podaří zdárně vyřešit. V první řadě je podmínkou úspěšná žádost o dotaci v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Dále pak výběrové řízení, ze kterého by měl vzejít kvalitní a zkušený zhotovitel a v neposlední řadě také příprava území, spočívající především v odstranění stávajících plechových garáží, což již v současné době probíhá zahájenými jednáními s jejich majiteli. 

Zdroj: Zpravodaj města Jaroměř