Centrální polytechnické dílny a GAMPA znají dodavatele


Radní města Pardubic dnes schválili dodavatele v části stavby včetně vybudování přípojek vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a plynu v projektu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů. Nejnižší nabídkovou cenu v rámci otevřeného výběrového řízení ve výši necelých 271 milionů korun včetně DPH podala Společnost pro výstavbu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic tvořená firmami Metrostav a Chládek a Tintěra.

"Zároveň se podařil nezbytný krok, který jsme deklarovali zastupitelům při schválení finálního investičního záměru k dalšímu postupu. Řídicí výbor ITI schválil náš aktualizovaný projektový záměr Centrální polytechnické dílny (projektový záměr Galerie města Pardubic byl schválen dříve) a odsouhlasil navýšení dotace z Evropské unie, včetně podílu státního rozpočtu to je o téměř 31 milionů korun více. Původní dotace na stavební část měla činit 139,7 milionu korun, nově by po navýšení mohla dosáhnout přes 170,7 milionu korun. Nic tak nebrání podpisu smlouvy s dodavatelem stavby," informuje náměstek primátora Jakub Rychtecký, který přípravy projektu vede s tím, že přes navýšenou cenu tak město nepotřebuje ani korunu navíc z vlastních zdrojů rozpočtu města.

"Navíc máme ambici přinést do projektu dotační peníze již v příštím roce díky průběžným žádostem o proplácení evropských peněz, takže bychom v roce 2021 měli přinést do cash flow města další peníze, přestože je máme v rozpočtu plánovány na straně příjmů až v roce 2022," vysvětluje náměstek Rychtecký.

Město má nyní v rozpočtu v rámci schváleného finálního investičního záměru připraveno celkem přes 313 milionů korun včetně 20milionové rezervy a vedlejších rozpočtových nákladů, jako je stavební dozor investora a podobně. Radnici totiž ještě čekají další související výběrová řízení nutná pro realizaci projektu v areálu Automatických mlýnů, hledat bude dodavatele na přípojky slaboproudu, úpravy části veřejných prostranství a řešení infrastruktury nadřazených sítí. "Staveniště chceme dodavateli předat co nejdříve, samotná stavba by podle smlouvy o dílo měla trvat 27 měsíců. Na jaře roku 2023, pokud půjde vše bez komplikací, by měla být stavební část hotová," říká primátor Martin Charvát, který má v gesci investice města.

Radní vedle toho schválili uzavření Smlouvy o spolupráci v areálu Winternitzových automatických mlýnů mezi městem, manželi Smetanovými a Nadací Automatické mlýny. Smlouva by měla zajistit optimální časovou i technologickou koordinaci prováděných stavebních prací v tomto areálu všemi zúčastněnými stranami s tím, že oblast dohodnuté spolupráce se týká především závazku podílet se ve vymezeném rozsahu na vybudování parteru. "Velmi klíčová je koordinace všech kroků. Konkrétně je tedy součástí smlouvy zejména řešení otázek souvisejících s vybudováním zpevněných ploch v okolí stěžejních budov podle projektů jednotlivých účastníků smlouvy, včetně povinnosti dokončit výstavbu ve sjednaném termínu. Vybudování největších ploch veřejných prostranství před i uvnitř areálu zajistí Nadace Automatické mlýny. Město se dále touto smlouvou například zavazuje k vybudování veřejných částí inženýrských sítí, jako jsou veřejný vodovod, splašková a dešťová kanalizace. To jsou právě náklady již zahrnuté a pokryté rozpočtem města ve schváleném investičním záměru. Nadace je dle smlouvy povinna umožnit městu připojení budovy Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic na elektrifikaci Automatických mlýnů, kterou se zavázala vyřešit. Další povinností Nadace je ve sjednaném termínu provést na své náklady demolici stávajících objektů v areálu Automatických mlýnů," objasňuje některé klíčové body dohody náměstek Rychtecký.

Areál Winternitzových automatických mlýnů, jejichž provoz byl ukončen v roce 2013, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury, navíc se jedná o jednu z technických kulturních památek na území ČR. Centrální polytechnické dílny a GAMPA se budou nacházet v místě bývalého skladu balené mouky, který spolu se souvisejícími pozemky a projektovou dokumentací město od soukromého vlastníka odkoupilo v roce 2018. V současné době se v areálu připravují kromě CPD a GAMPY další dva projekty – expozice Gočárova muzea v silu spolu s projektem veřejných prostranství v areálu mlýna a Východočeská galerie.

Práce na stavbě Východočeské galerie, jejímž investorem je Pardubický kraj, jsou přitom již v plném proudu. Centrální polytechnické dílny a GAMPA promění část mlýnů v kulturně vzdělávací centrum celé Hradubické aglomerace, jehož prostřednictvím bude nejen možné poskytnou lidem od 3 do 99 let nadstandardní vzdělávání na evropské úrovni, ale zároveň ji proměnit v místo volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. V dopoledních a odpoledních hodinách zde bude probíhat bloková výuka pro děti a žáky mateřských i základních škol, ale i studenty středních škol, kteří budou poznávat svět nejen prostřednictvím teorie, ale konkrétního projektu a prožitku, zážitkových metod a experimentů. Pozdní odpoledne a víkendy budou určeny pro veřejnost, rodiny a jednotlivce všech generací včetně možností rekvalifikací a školení zaměstnanců firem z regionu.

Zdroj: pardubicky.denik.cz