Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace vybral nové projekty


Podzim se v Hradecko-pardubické aglomeraci nesl ve jménu vyhlášení výzev a výběru projektových záměrů, které získají dotační podporu pro další sedmiletku. Dotační prostředky byly na posledním prosincovém jednání Řídicího výboru aglomerace rozděleny mezi konkrétní projekty, které budou financované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím integrovaných územních investic. Jedná se o projekty dopravní, veřejných prostranství, vzdělávání, památek, muzeí a v sociální oblasti.

Práce na přípravě čerpání finančních prostředků prostřednictvím integrovaných územních investic v programovém období 2021–2027 probíhají již od roku 2019 a nyní se konečně dostávají do svého závěru. V září byla Strategie schválena jak Řídicím výborem (ŘV A), tak Zastupitelstvem města Pardubic a ačkoliv dokument ještě čeká na kladné stanovisko ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR, práce na její přípravě se nezastavily. Na konci října nositel ITI vyhlásil výzvy k předkládání projektových záměrů do programového rámce IROP, na jejichž základě proběhl oficiální výběr projektů. Celkem se jednalo o jedenáct výzev, do kterých byly předloženy čtyři desítky záměrů. „Výhodou tohoto programového období je nesporně skutečnost, že ve Strategii, v tzv. programových rámcích, budou vepsány konkrétní projekty, které mají peníze z ITI jisté. Tyto prostředky jsou pevně dané, na úrovni aglomerace schválené jak odbornými pracovními skupinami, tak Řídicím výborem,“ upřesnil primátor města Pardubice a předseda ŘV A Jan Nadrchal. 

Z celkem čtyř desítek projektů, které se rozhodly o dotaci ucházet, byly tři vráceny jejich předkladatelům k dopracování. „V případě dvou záměrů zaměřených na vybudování dalších úseků Labské cyklostezky a jednoho projektu na revitalizaci veřejného prostranství byly identifikovány nedostatky, k jejichž nápravě budou žadatelé vyzváni. Vzhledem k tomu, že programový rámec IROP by měl být v lednu předložen ke schvalování do zastupitelstva města Pardubic a jedná se spíše o formální chyby, věřím, že žadatelé vše doplní ještě před vánočními svátky,“ doplnil manažer ITI Filip Hoffman. Po dokončení bude programový rámec IROP předložen ke schválení v ŘV A a Zastupitelstvu města Pardubic. Finální kontrolu splnění všech požadovaných náležitostí provede IROP, ze kterého jsou finance rezervovány. Oficiální schválení programového rámce je očekáváno v prvním čtvrtletí roku 2023. Výzvy v ostatních operačních programech, tj. Operačním programu Doprava (OP D), Operačním programu Jan Ámos Komenský (OP JAK), Operačním programu Životní prostředí (OP ŽP) a Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) budou vyhlášeny na počátku příštího roku.

Aglomerace současně nadále monitoruje realizaci projektů podpořených z programového období 2014–2020, které jsou stále ve fázi realizace. Mezi ně patří například obnova areálu Automatických mlýnů v Pardubicích, druhá etapa rozsáhlé rekonstrukce hradu Kunětická hora či stavba Terminálu B pro regionální dopravu v Pardubicích. V souladu s dotačními podmínkami musí být tyto projekty dokončeny do poloviny roku 2023.  

Plnění Strategie ITI k 5. 12. 2022

 • vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 563 348 511 Kč
 • Vyjádření ŘV ITI získalo 198 projektových záměrů v dotační částce 5 562 383 533 Kč
  • z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
  • 128 záměrů je aktivních (zrealizovaných, v realizaci, probíhá hodnocení žádosti)
 • vyhlášeno a ukončeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 567 318 669 Kč
 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 158 projektů v celkové částce 3 976 979 681 Kč
  • 128 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory EU 3 181 719 306 Kč
 • 127 projektů za 3 150 889 216 Kč dotačních má vydaný právní akt
 • 95 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 1 605 881 011 Kč
 • 91 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 1 477 886 025 Kč

Zdroj: pardubice.eu