Rada kraje posvětila záměr na kompletní rekonstrukci Vrbenského kasáren v Hradci


Hradec Králové má blíže k tomu, aby se zbavil jedné ze svých ostud, kterou představují již řadu let zchátralá Vrbenského kasárna v centru města. Kraj připravuje rozsáhlou rekonstrukci, která by budově měla vdechnout nový život. Většinu nákladů na investici za více než půl miliardy korun by měly pokrýt již schválené dotace.

Jak oznámil kraj, aktuálně probíhá soutěž na zhotovitele stavebních prací, která ozřejmí celkové náklady i termín zahájení stavby. Rekonstrukce a přístavba má vyřešit nejen neúnosný současný stav budovy, ale i to, kde by mohly vzniknout další prostory pro činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové, které je postrádá. Zázemí by tu mohlo vzniknout jak pro jeho odbornou práci, tak pro prezentaci sbírek.

Projekt počítá i s přístavbou se vstupním prostorem pro setkávání a s celkovým kulturním, vzdělávacím a společenským zázemím pro návštěvníky z řad široké veřejnosti.

„Jsem ráda, že tento záměr, který provázím od jeho počátku, tedy již více než 10 let, míří k realizaci. Nejenže umožní vznik nové a jedné z největších přírodovědeckých expozic v České republice a také nové expozice archeologické, ale také vytvoří prostory pro zázemí a rozvoj činnosti nového Centra kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje pro moderní styl prezentování sbírek a Digitalizačního centra pro muzejnictví sloužícího pro vysoce moderní digitální dokumentaci sbírkových předmětů i listin. Tato centra budou v rámci své činnosti podporovat rozvoj i dalších muzeí,“ uvedla náměstkyně pro oblast kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.

Původním vlastníkem kasáren bylo Statutární město Hradec Králové, které však pro toto místo nenašlo vhodné využití. V roce 2015 tak padlo první rozhodnutí Královéhradeckého kraje o zahájení stavebně-technické přípravy záměru za účelem adaptace objektu pro potřeby krajského muzea.

„Areál Vrbenského kasáren je ve velmi špatném stavu a vyžaduje podstatně náročnější úpravy než již zrekonstruované sousední Gayerovy kasárny. Tomu odpovídá i stavebně-technická příprava záměru, která byla náročná zejména tím, že se objekt nachází v památkové zóně, a bylo tedy nutné hledat optimální řešení, které by pokrylo potřeby krajského muzea, dosáhlo určitého energetického standardu a zároveň respektovalo požadavky památkové péče. Zejména náročná byla projektová příprava fasády objektu, intenzivně jsme v rámci přípravy spolupracovali s památkáři na výběru nejvhodnějšího postupu realizace fasády, který se také několikrát ověřoval prostřednictvím vzorkování,“ řekl Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana odpovědný za krajské investice.

S proměnou pomohou čtyři dotační projekty

Se zahájením technické přípravy dostalo oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) doslova úkol hledat vhodný dotační zdroj, který by pomohl se spolufinancováním záměru. Již v letech 2019 až 2021 se takto úspěšně povedlo zrekonstruovat sousední Gayerova kasárna za 310 milionů korun. Tehdejší dotace z Integrovaného regionálního operačního programu přesáhla 211 milionů korun.

Stav zchátralých Vrbenského kasáren si vyžádá podstatně náročnější úpravy, než tomu bylo v případě již zrekonstruovaných „Gayerek“, které před rekonstrukcí po léta využívalo muzeum jako depozitář sbírkových předmětů.

Z toho důvodu se začalo připravovat ojedinělé vícezdrojové financování projektu s použitím více než jednoho dotačního titulu.

„Při nastavování vícezdrojového modelu bylo nejsložitější najít vhodné dotační zdroje v rámci kterých bude možné spolufinancovat různé části záměru Vrbenského kasáren v samostatných dotačních projektech, a současně aby dotační podmínky jednotlivých dotačních projektů nebyly vzájemně v rozporu,“ řekla Lenka Bacovská, zástupkyně ředitelky CIRI, které má administraci dotačních projektů na starost.

Zdroj: hradecky.denik.cz

Realizace projektu Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové je finančně podpořena z EU v rámci Integrovaného regionálního programu prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.