Pardubický kraj a Pardubice mají řadu společných témat


Investice do zdravotnictví, kultury či školství, tradiční společné jednání Rady Pardubického kraje a Rady města Pardubic se uskutečnilo ve společenském sále pardubické radnice.  V programu pochopitelně nechyběly ani projekty připravované v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Mezi témata patřila koordinace obou samospráv v případě investic v areálu Tesla Kyjevská a dopravního napojení Pardubické nemocnice, situace okolo vybudování autobusového terminálu, záležitosti Larischovy vily, Winternitzových mlýnů, Domu hudby či čerpání evropských dotací.

„Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, tak investiční činnost kraje přímo ve městě je velmi vysoká, a to ať do středních škol, kulturních stánků v čele se zámkem, knihovnou, galerií či Winternitzovými mlýny a Larischovou vilou, ale také krajskou nemocnicí či dopravní infrastrukturou. Jedná se souhrnnou částku miliard korun za poslední roky. K tomu nás čeká největší jednorázová investice v dějinách kraje, kterou je vybudování centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici za přibližně jeden a půl miliardy korun. Společných témat s městem je tedy skutečně mnoho a jsem přesvědčený, že pokud má vše dobře fungovat, musíme být skutečnými partnery,“ sdělil hejtman Netolický.

„Spolupráce, koordinace a partnerství musí být základními pilíři spolupráce obou samospráv – krajské i městské. Rozhodnutí kraje v mnohém ovlivňuje život v krajském městě, mnohá strategická a investiční rozhodnutí města jsou významná a přínosná pro celý kraj. K tomu, abychom si ujasnili priority a postupy jednotlivých rozhodnutí a kroků, slouží právě společné pracovní jednání obou rad,“ podotkl primátor krajského města Pardubic Martin Charvát.  

Tesla Kyjevská

Jedním z klíčových parametrů okolní infrastruktury, který potřebuje Pardubická krajská nemocnice vylepšit, je doprava. V souvislosti s plánem developera investovat v areálu bývalé Tesly, jednají kraj a město o zajištění vhodného napojení celé lokality včetně nutné rekonstrukce silničního nadjezdu nad rychlodráhou a hlavním železničním koridorem.

„Problematika rekonstrukce nadjezdu je v nejpokročilejší fázi, jelikož bylo nutné po neradostných zjištěních o stavu mostu začít ihned konat. Nyní musíme pokračovat krok za krokem v jednotlivých realizačních fázích. Musíme najít shodu v linii kraj, město, nemocnice a developer, aby nebyla celá oblast zahlcena stavebními pracemi. V celé lokalitě se připravuje nejen projekt Tesly, ale také naše budování centrálního příjmu, parkovacího domu, ale také rekonstrukce železničního uzlu Pardubice,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Za Pardubický kraj jsou jednáním pověřeni náměstek hejtmana pro investice Roman Línek a radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. „Co se týká projekčních prací celého nadjezdu a napojení nemocnice, jedná se o místní komunikaci, která je v gesci města. My jsme již potvrdili jednu z nabízených variant s tím, že očekáváme, že právě tato nová křižovatka pro konečnou dopravní obslužnost areálu nemocnice a areálu „Tesla“ bude realizována celá hned v prvním kroku, měla by vlastně být takovou přípravnou fází kompletní rekonstrukce nadjezdu,“ sdělil radní Valtr.

„Byť se jedná o komunikaci ve správě města, je její existence bytostně důležitá pro fungování krajské nemocnice a především její komfortní dostupnost. Nejde nejen o koordinaci prací při opravě nadjezdu v Kyjevské ulici, ale také o napojení areálu bývalé Tesly, kde má velké plány soukromý investor. Naší prioritou je nyní dopracovat projekt rekonstrukce nadjezdu včetně křižovatek, které umožní napojení nemocnice, Tesly  a popřípadě napojení celé lokality na „rychlodráhu“,“ upřesňuje náměstek primátora Petr Kvaš.

Problematika autobusového nádraží a terminálu „B“

Vzhledem k avizovanému zrušení stávajícího autobusového nádraží musí město řešit vybudování terminálu pro regionální dopravu a nouzové řešení pro zastavování dálkových autobusů.

„Ve druhé polovině letošního roku získáme od vlastníka pozemků informaci, zda bude možné autobusové nádraží využívat také v roce 2020 či nikoliv. Jisté však je, že v červnu začnou demoliční práce u lihovaru, což bude znamenat zrušení současného parkoviště,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš.

„Vzhledem k tomu, že nás jednoho dne zavření nádraží čeká, musíme být připraveni. Řešíme proto s městem umístění stání námi objednávaných dálkových autobusů. Jednou z variant je oblast na ulici kpt. Bartoše v lokalitě obchodních domů Albert a UNI Hobby. Další jednání, která konkretizují podobu stání v mezidobí od zavření nádraží a před vybudováním terminálu B, budou i nadále pokračovat,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Představitelé města v rámci jednání odprezentovali také postup v případě vybudování terminálu B v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží. Investiční náklady celé stavby jsou v tuto chvíli odhadovány na přibližně 163 milionů. Město předpokládá získání až 100 milionů korun z programu ITI.

„My jsme se zavázali podpořit tento projekt částkou 12 milionů korun, což mohu avizovat, že dodržíme. Celá oblast je důležitá jako přestupní zóna a vstupní brána do města, kterou proudí tisíce lidí. Obdobných projektů vzniká v regionu celá řada a jsou primárně financované z evropských fondl a městských rozpočtů,“ uvedl hejtman Netolický.

„Byť město není objednatelem ani provozovatelem regionální a dálkové dopravy, cítíme, že vybudovat komfortní terminál v blízkosti vlakového nádraží a terminálu MHD je službou pro obyvatele města i celého kraje,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. „Současně s investičními náklady se již nyní musíme zabývat budoucími provozními náklady. Ty jsou předběžně odhadovány na více než 3 miliony korun ročně. Naším záměrem je dosáhnout toho, aby byl provoz ekonomicky soběstačný,“ dodává náměstkyně.  

Investice do oblasti kultury

Jednou z dominant města je zámek ve vlastnictví kraje, který za přispění prostředků z EU zahájil rozsáhlou rekonstrukci hlavního paláce.

„V tuto chvíli řešíme s městem dokončeni převodu pozemku před vjezdem do zámku, jelikož ho potřebujeme při rekonstrukci zámku použít pro zařízení staveniště a po jejím skončení bude sloužit jako manipulační plocha nezbytná pro provoz zámku i muzea,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Ten dále společně s náměstkem primátora Jakubem Rychteckým informoval o postupu investic v rámci areálu Winternitzových mlýnů, problematice regenerace Městské památkové rezervace a získávání většího podílu státních dotací. V neposlední  řadě se jednalo i o přípravě rekonstrukce Domu hudby.

„Počítáme, že se nám podaří zahájit realizaci energetických úprav vnějšího pláště v červenci letošního roku a bezprostředně na ni navážou úpravy společenské části včetně všech tří sálů. Uděláme maximum pro to, aby vše skončilo do února 2020 a především velký sál mohl již na jaře příštího roku sloužit svému účelu, tedy abonentním koncertům Komorní filharmonie,“ shrnul Línek.

Na investiční aktivity kraje by úpravou okolí a parkoviště měla navázat investice města připravovaná na období 2019 – 2020.

Larischova vila

Poněkud pozapomenutou dominantou města je Larischova vila, kde bylo během heydrichiády vězněno a následně popraveno téměř 200 lidí.

„Osobně vnímám celé místo velmi symbolicky, a proto jsme se již před časem zavázali uvolnit prostředky ve výši 15 milionů korun. V rámci připravovaného memoranda, které čeká na schválení zastupitelstva města, vyčlení město v příštích třech letech ze svého rozpočtu obdobnou částku,“ řekl hejtman Netolický s tím, že v návrhu krajského rozpočtu je pro letošní rok vyčleněno pět milionů korun.

„Půjde o zásadní a rozsáhlou rekonstrukci, na které bude participovat i stát. Společně s námětkem Jakubem Rychteckým jsme o tom jednali jak s premiérem, tak s ministrem kultury. Dle příslibu by se měl stát podílet částkou dosahující 40 milionů korun,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Školství

Pardubický kraj je v rámci města zřizovatelem několika středních škol včetně tří gymnázií, průmyslových škol, ale také obchodní akademie, která se na rozdíl od ostatních škol nachází v budově vlastněné městem, což komplikuje investiční činnost kraje jako zřizovatele.

„Naším záměrem, který jsme jasně městu deklarovali je bezúplatný převod budovy do vlastnictví kraje tak, jak jsme to činili v dalších případech, kde naše škola historicky sídlila v městské budově,“ uvedl krajský radní Bohumil Bernášek.

„Jakmile bude budova krajská, můžeme začít stejně jako v dalších školách, a to nejen v Pardubicích, začít realizovat významné investice, které si tato školní budova jednoznačně zaslouží,“ doplnil k tématu hejtman Martin Netolický.

Problematika ITI

Obě samosprávy jsou součástí programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace, což je jedna z možností čerpání evropských prostředků. „Budeme chtít jednat s Ministerstvem pro místní rozvoj o navýšení alokace konkrétně v případě Winternitzových mlýnů, jelikož rozsah prací a celé obnovy je naprosto mimořádný,“ řekl hejtman Martin Netolický

„Pardubický kraj zatím uspěl ve výzvách ITI se svými jedenácti projekty – osmi z oblasti vzdělávání a třemi v oblasti památek. Celkově tak z ITI Hradecko-pardubické aglomerace získal téměř 310 mil. korun. Město Pardubice a Dopravní podnik města Pardubic uspěly ve výzvách ITI se čtrnácti projekty – šesti v oblasti dopravy a osmi ve školství – celkově získaly 189 mil. korun z fondu Evropské unie,“ uvedl manažer ITI Miroslav Janovský.

Zdroj: pardubickenovinky.cz