Pardubice se o ITI dobře starají


Město Pardubice se poprvé ve své historii stalo garantem rozdělování evropských dotací. Od roku 2016 v roli nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace vypisuje výzvy na podporu projektů, které mohou čerpat finanční prostředky z pěti operačních programů. A svoji roli plní více než zdatně – rezervované téměř čtyři miliardy korun se daří úspěšně rozdělovat potřebným a významným projektům. „Důkazem je vyhlášení více než čtyř desítek výzev nositele za téměř tři miliardy korun. Kladné stanovisko Řídicího výboru ITI přitom získalo již přes sto projektů za více než dvě miliardy korun,“ říká primátor Martin Charvát. Do konce roku 2018 aglomerace vyhlásí další výzvy za téměř 800 milionů korun. „Pozitivní je jistě i fakt, že řada projektů zahájila svoji realizaci, některé z nich dokonce byly úspěšně ukončeny. Příkladem může být dopravní terminál v Přelouči, nové trolejbusové trati v Pardubicích nebo odborné učebny na základních školách,“ říká manažer ITI Miroslav Janovský.

Tím ale práce na projektech nekončí. Již nyní se Evropská unie, respektive Česká republika, připravují na další programové období, které začne v roce 2021. V něm by měly evropské prostředky směřovat zejména do rozvoje měst a jejich nejbližšího zázemí. I proto již nyní statutární města vyjednávají svoji budoucí pozici, která by umožnila maximálně zúročit zkušenosti z této šestiletky. „Nyní je nezbytné se velmi aktivně zapojit do přípravy, vyjednávat se zástupci Evropské komise a národními orgány, především Ministerstvem pro místní rozvoj. Jen tak se nám může podařit vyjednat pro města co nejlepší podmínky pro budoucí čerpání,“ doplňuje Štěpánka Fraňková, zastupitelka města Pardubice pověřená vyjednáváním s evropskými orgány.

Postupně se na evropské i národní úrovni objevují dokumenty, které specifikují oblasti a témata pro příští období. Do popředí by se měly dostat například otázky inovativní a inteligentní ekonomiky, zelenější a nízkouhlíkové Evropy, zvyšování mobility či udržitelný rozvoj měst. Evropská komise pro nové období plánuje také řadu změn. Ty by měly přinést například zpřísnění podmínek pro čerpání, zvýšení spolufinancování či striktnější zacílení národních priorit do konkrétních tematických oblastí. „Budeme usilovat o zmírnění těchto podmínek a zajištění co největší flexibility. Zároveň si uvědomujeme, jak důležitá je při vyjednávání budoucnosti jednotnost všech velkých měst,“ upřesňuje primátor Martin Charvát, který je zároveň předsedou Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR). V této souvislosti statutární města postupně sestavila tři dokumenty, které jejich pozici dále zpřesňují. Posledním z nich je tzv. Společné stanovisko statutárních měst České republiky k aktuální přípravě politiky soudržnosti 2021-2027, které například požaduje pokračování nástroje ITI i v dalších letech, tedy i v Pardubicích. Města by tak neměla přijít o dostatek peněz na svůj rozvoj.

Vzhledem k tomu, že nové programové období se bezprostředně prolne se stávajícím, bude opět hrát zásadní roli při čerpání připravenost žadatelů a jejich projektů. „Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let si uvědomujeme nutnost začít pracovat na projektech pro další období. Proto již nyní začínáme podnikat první kroky k zahájení přípravy projektů, které mají pro město Pardubice zásadní význam,“ uzavřel primátor Martin Charvát.

Více informací, včetně všech schválených projektů, naleznete na webových stránkách aglomerace.