Pardubice mohou díky schválení Strategického rámce MAP čerpat dotace pro oblast vzdělávání


 Město může od této chvíle čerpat evropské dotace, a to díky schválení takzvaného Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP). Získané peníze by měly napomoci rozvoji dostupného vzdělání dětí nejen na pardubických školách, ale také v rámci dalších obcí na Pardubicku. Cílem MAP je navíc zvýšit kvalitu výuky v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Obec s rozšířenou působností (ORP) Pardubice má v tuto chvíli vypracován a Řídícím výborem MAP schválen Strategický rámec MAP, který obsahuje priority ve vzdělávání do roku 2023, ale i seznam investičních záměrů, které by školy rády v tomto programovém období realizovaly. „Město Pardubice chce v roli nositele Strategie ITI vypisovat první výzvy pro předkládání projektů základních škol v prosinci letošního roku. Schválení tohoto dokumentu je základním předpokladem pro podávání projektů nejenom v rámci ITI, ale i individuálních výzev,“ říká koordinátorka ITI a předsedkyně řídícího výboru MAP Michaela Kudynová.

Zesíleny by měly být koordinace a zacílení výzev Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OPVVV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Právě soulad se Strategickým rámcem MAP je povinnou podmínkou k tomu, aby žadatel mohl dotaci z uvedených operačních programů získat. Jelikož město tuto podmínku splnilo, může od této chvíle dotace čerpat.

„Naší vizí při přípravě strategie vzdělávání v ORP je nejen rozvoj kvalitního vzdělávání s podporou spolupracující sítě škol, školských zařízení a dalších aktérů vzdělávání, ale také zajištění nabídky pro smysluplné využívání volného času. Chceme směřovat k vytváření takového prostředí ve školách, které bude pro pedagogy motivující a pro děti a žáky kreativní a zároveň bezpečné,“ konstatuje Ivana Liedermanová vedoucí odboru školství, kultury a sportu, která je zároveň garantem Strategického rámce MAP.

Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, jehož nositelem je pro ORP Pardubice statutární město Pardubice, probíhá také v ostatních ORP v České republice. Samotný projekt pro město realizuje Institut rozvoje evropských regionů (IRER), přičemž na tvorbě se podílejí partneři z celého území ORP Pardubice, kteří zde zastupují formální i neformální vzdělávání.