ITI Hradecko-pardubické aglomerace i přes „nouzový stav“ míří do finiše


Doprava, vzdělávání, památky i podnikatelé. Šestnáct projektů za 800 milionů korun dostalo zelenou od Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Největší objem prostředků z ITI v průběhu své existence ve středu rozdělili členové jeho Řídicího výboru. S ohledem na současnou bezpečnostní situaci v zemi muselo být prezenční jednání zrušeno a členové se k projektovým záměrům usilujícím o dotační podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Doprava (OPD) a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyjadřovali písemně. A práce měli skutečně dost – celkem pětadvacetkrát museli rozhodnout, da předložený záměr podpoří, či nikoliv. „Spektrum záměrů bylo velice pestré. Mezi projekty se například znovu objevil odbavovací systém v Pardubicích, který dlouhou dobu bojoval s výběrem vítězného dodavatele, inteligentní dopravní systémy v obou krajských městech, lávka u Aldisu v Hradci Králové a několik základních škol. V neposlední řadě byly opět předloženy projekty z areálu Automatických mlýnů, které jejich žadatelé nestihli do konce roku podat v plné projektové žádosti,“ upřesnil manažer ITI Miroslav Janovský.

Řídicí výbor na základě předložených podkladů hodnotil pětadvacet projektů, nakonec ale všechna kritéria hodnocení splnilo pouze šestnáct z nich s dotační podporou více než 800 milionů korun. Celkem šest projektových záměrů s dotací devatenáct milionů korun, z nichž většinu tvoří základní školy, vrátil z důvodu nedostatků k dopracování. „Řídicí výbor ITI bohužel musel vydat také tři negativní stanoviska, všechna pro podnikatele žádající o dotaci z OPPIK, což je velká škoda. Naše aglomerace dlouhodobě usiluje o vyčerpání všech prostředků, kterou z tohoto operačního programu získala, což se bohužel nedaří,“ vysvětlil manažer ITI Miroslav Janovský.

Hradecko-pardubická aglomerace za dva a půl roku přesto již rozdělila mezi své žadatele téměř všechny dotační prostředky. Ty poslední budou přiděleny v rámci jedné červnové a dvou zářijových výzev. „Již nyní Řídicí výbor ITI vydal kladné stanovisko pro projektové záměry za 3,6 miliardy korun, tedy 96,68 % své alokace. Předpokládáme, že toto číslo ještě drobně vzroste poté, co žadatelé odstraní nedostatky ve vrácených projektových záměrech. Poslední zájemci o dotaci z ITI pak mohou žádat v třech letošních připravovaných výzvách,“ doplnil manažer ITI Miroslav Janovský.

Hradecko-pardubická aglomerace kontinuálně s ukončováním stávajícího programového období pracuje také na přípravě programového období 2021 a intenzivně komunikuje s žadateli nové projektové záměry. Již nyní jsou k dispozici návrhy operačních programů a jsou tak jasně definované oblasti, pro které mohou své projekty připravovat. Ambicí Hradecko-pardubické aglomerace bude získat srovnatelný objem finančních prostředků jako pro toto období a navázat tak na úspěšně zrealizované projekty.

Schválené projektové záměry ŘV ITI ze dne 18. 3. 2020:

Název projektu                                                                                                                  Příspěvek Unie (Kč)

Virtuální operátor Komunitní elektrárny                                                                                16 000 000

Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích    25 500 000

Lávka u Aldisu                                                                                                                      96 999 450

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“                   5 950 000

Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami                               2 337 896

Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a Rosicemi                                                             32 725 000

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí                                    15 812 465

Stavební úpravy a modernizace odborných učeben na ZŠ Bezručova                                       17 000 000

Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Mandysova                                                     12 750 000

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory                                                                     18 020 000

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček                                                                  20 060 000

Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii                                       218 000 010

Galerie města Pardubic                                                                                                         17 000 000

Automatické mlýny – silo a parter                                                                                          69 997 500

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové                                                                      176 800 000

Inteligentní parkovací systém v Pardubicích                                                                           42 500 000

Projektové záměry vrácené k dopracování na ŘV ITI ze dne 18. 3. 2020:

Název projektu                                                                                                                  Příspěvek Unie (Kč)

Chodník Rybova – Čajkovského                                                                                                2 975 000

Odborná učebna pracovních činností, Základní škola Dašice                                                     2 550 000

Vybudování odborné učebny IT včetně konektivity v celé ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť              5 100 000

Modernizace počítačové učebny                                                                                             1 105 000

Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Mikulovice                                                                                   1 360 000

Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí              5 861 974

Projektové záměry se záporným stanoviskem ŘV ITI ze dne 18. 3. 2020:

Název projektu                                                                                                                  Příspěvek Unie (Kč)

Energeticky úsporná obec                                                                                                     14 080 000

PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – PROVOZ                                                                     2 400 000

PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – SLUŽBY                                                                      2 700 000

Plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

 • vyhlášeno a ukončeno 83 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 358 484 672 Kč, jedna výzva probíhá (9 578 478 Kč).
 • vyjádření ŘV ITI získalo 183 projektových záměrů v částce 5 207 047 343 Kč
  • z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
  • 138 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 594 383 591 Kč
 • aktuálně vráceno k dopracování 6 PZ za 18 951 974 Kč dotačních
 • vyhlášeno 40 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 170 603 173 Kč (ukončeno 33 výzev ZS ITI, 7 výzev probíhá)
 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 114 žádostí o podporu v celkové částce 2 856 425 368 Kč
  • 101 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU   2 483 933 320 Kč
 • 97 žádostí o podporu splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 2 156 248 846 Kč
  • 91 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU   1 930 984 500 Kč
 • 80 projektů v částce 1 785 174 859 Kč má vydaný právní akt
 • 49 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 525 401 112 Kč
 • 48 projektů finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 519 952 804 Kč