Hradecko-pardubická aglomerace se připravuje na nové programové období


Stávající programové období ještě neskončilo, ale ITI Hradecko-pardubické aglomerace se již chystá na nové dotační příležitosti. O aktuálním stavu čerpání i přípravách nových projektů dnes na svém jednání diskutoval Řídicí výbor ITI.

Hradecko-pardubická aglomerace krůček po krůčku úspěšně čerpá rezervovanou alokaci z pěti operačních programů ve výši 3,7 miliardy korun. Od prvních výzev v roce 2016 dotaci získala více než stovka projektů a další ještě přibydou. Pravděpodobně poslední výzvy nositel ITI plánuje vyhlásit v září, a to v aktivitách cyklodoprava, bezpečnost dopravy a terminály. „Věřím, že se naší aglomeraci podaří celou rezervovanou alokaci úspěšně dočerpat. Největší objem prostředků máme k dispozici u Integrovaného regionálního operačního programu, kde se nám již nyní podařilo rozdělit celou částku na projekty v oblasti vzdělávání a památek. Finance nám ještě zbývají pro aktivity na podporu podnikatelů, ale jejich dočerpání bude muset předcházet dohoda s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se kterým aktuálně jednáme o vypsání nové národní výzvy pro naši aglomeraci,“ uvedl předseda Řídicího výboru Martin Charvát.

Hlavní cíl setkání Řídicího výboru byl ale jiný, a to aktualizace Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace pro programové období 2021+.  Zástupci zpracovatele, kterým je Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) z Hradce Králové, představili členům ŘV ITI nejdůležitější analytická data za území Hradecko-pardubické aglomerace, jejich vývoj v posledních pěti letech a hlavní problémové oblasti, jejichž řešení by mohly pomoci evropské dotace. „Analytická data slouží jako podklad pro tvorbu návrhové části Strategie a typových opatření v problémových oblastech, která by měla být řešena prostřednictvím projektů nejen z evropských zdrojů. Odborníci z pracovních skupin, členové Řídicího výboru ITI i dotčených obcí mají do poloviny července čas, aby nám zaslali své připomínky k tomuto textu. Následně dojde ze strany zpracovatele k jejich vypořádání a přípravě návrhové části. Tu bychom chtěli odborným pracovním skupinám i Řídicímu výboru opět představit během září a října. Věříme, že navzdory zpoždění, které přípravy nového programového období v důsledku koronaviru nabírají, budeme schopni na první výzvy zareagovat v co nejkratším termínu,“ upřesnil manažer ITI Filip Hoffman. Aktuálně nositel ITI předpokládá, že k dokončení Strategie by mělo dojít v průběhu příštího roku, první výzvy lze dle aktuálních informací očekávat nejdříve na konci roku 2022. 

Nositel ITI komunikuje také se všemi žadateli z území a konzultuje s nimi dle aktuálního znění operačních programů jejich projekty, které by rádi spolufinancovali z evropských prostředků. Sběr projektových záměrů, který byl zahájen na počátku roku 2019, stále není uzavřen a všichni zájemci mohou se zástupci nositele své záměry konzultovat. 

Plnění Strategie ITI k 29. 6. 2020

 • Vyhlášeno a ukončeno 84 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 368 063 150 Kč
 • Vyjádření ŘV ITI získalo 190 projektových záměrů v dotační částce 5 234 324 316 Kč
  • z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
  • 138 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 249 230 670 Kč
 • Vyhlášeno 40 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 170 603 173 Kč (ukončeno 33 výzev ZS ITI, 7 výzev probíhá)
 • K hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 137 projektů v celkové částce 3 006 941 920 Kč.
  • 123 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory EU 2 706 836 295 Kč
 • 87 projektů za 1 889 130 547 Kč dotačních má vydaný právní akt
 • 53 projektů již fyzicky ukončeno i finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 575 258 644 Kč

Zdroj: pardubice.eu