Hradec už může čerpat z další vlny evropských dotací


Sotva několik dní uběhlo od schválení Strategie integrované teritoriální investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace pěti ministerstvy, z jejichž programů bude stejně jako Pardubice i Hradec Králové čerpat dotace po několik následujících let a královéhradečtí městští radní už dávají pokyny k pořizování prvních konkrétních projektů.

Mezi tyto projekty patří například inteligentní dopravní systém či zlepšování infrastruktury vybraných škol v podobě zajištění jejich bezbariérovosti. Konečné slovo budou mít ve vztahu k vyčlenění finančních prostředků na tyto projekty ještě zastupitelé.

Inteligentní dopravní systém bude jednoznačně nejvýznamnějším projektem v rámci ITI pro město Hradec Králové. „Inteligentní dopravní systém by měl v budoucnu například usnadnit řidičům cestu přes město s využitím takzvané zelené vlny a při zachování plynulosti silničního provozu současně zvýhodňovat prostředky městské hromadné dopravy. Projekt, který je součástí komplexu aktivit „ chytré město“,  by měli v konečné fázi ocenit nejen řidiči, ale i cestující v MHD,“ říká Karel Vít, vedoucí magistrátního odboru strategického plánování a projektového řízení. Dojít by mělo i na další projekty, například modernizaci odbavovacího systému městské hromadné dopravy na principu bezkontaktních čipových karet a harmonizaci s pardubickou MHD s návazností na využití této karty ve vlacích i v linkových autobusech. Za tímto účelem město zadalo studii, která by měla objasnit podrobnosti.

„Projekty na zlepšování infrastruktury škol zahajují přípravu tvorbou studií a projektových dokumentací k jednotlivým školám města. Rada města na tuto přípravu vyčlenila 2,665 mil. Kč. Předpokládáme, že většina těchto projektů se bude realizovat o době školních prázdnin v roce 2018. Jedná se konkrétně o investice do budov, tříd a jejich vybavení tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro studium fyziky, matematiky a dalších předmětů polytechnického zaměření, IT, tedy úprava a vybavení laboratoří či například tabletové učebny. Spolu s tím patří k infrastruktuře zajištění plné bezbariérovosti,“ říká náměstek primátora Jindřich Vedlich. Přesto, že město za uplynulých pět let do rekonstrukcí škol investovalo už více než čtvrt miliardy korun, na řadu by nyní mělo přijít zkvalitnění výuky, a to zejména v oblasti polytechnického vzdělávání. V majetku města je i budova Muzea východních Čech, s jejíž revitalizací město rovněž v rámci ITI počítá.

Také dopravní podnik usiluje v rámci ITI o získání dotace na rozšíření trolejbusových tratí, včetně nákupu trolejbusů. Připravují se i záměry pro bezpečnější nemotorovou dopravu.  Jednotlivé investiční projekty, s nimiž se v rámci ITI v následujících letech počítá, jsou ve fázi záměru a budou jednotlivě projednávány v orgánech města. Stejně tak i o výších dotací pro město budou řídicí orgány teprve rozhodovat. Město chce být maximálně připraveno, a proto už s předstihem zpracovává první důležité podklady k jednotlivým vybraným projektům.