<< Zpět na seznam projektů

Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK

Žadatel: Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
Kategorie: Podnikání a inovace
Stav: Dokončeno
OP (SC): OP PIK 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Podpora EU: 16 500 000,00 CZK
Celkové výdaje: 33 000 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2021


Stručný popis projektu:
Pardubickému podnikatelskému inkubátoru (P-PINK), jakožto jediné veřejné instituci, která by se programově věnovala podpoře podnikání a rozvoji inovativních firem v Pardubickém kraji by předložený projekt do OP PIK výrazně pomohl rozšířit a zkvalitnit tyto služby. P-PINK zajistí centrální vybavené místo pro potřeby začínajících firem, kde budou moci tyto subjekty minimalizovat svoje vstupní náklady (vybavení, energie a další režijní náklady), a ve kterém budou fungovat komplexní podpůrné programy inkubace a akcelerace (individuální mentoring, workshopy, semináře pro začínající podnikatele – jak podnikat, jak oslovit a udržet si zákazníky, jak získat investice, ale také zhodnocení individuálních nápadů/podnikatelských záměrů fyzických i právnických osob) a propojování s potenciálními investory. V rámci projektu předloženého do OP PIK dojde k revitalizaci nového případně stávajícího objektu (zajištění prostor) potřebných pro činnosti P-PINK. Získané finanční prostředky budou tedy využity nejen na revitalizaci samotného objektu, ale také na pořízení a modernizaci vybavení a kvantitativní (širší cílová skupina) nebo kvalitativní (kvalitnější a tematicky rozsáhlejší mentoring, služby) rozšíření aktivit s cílem zajistit optimální zázemí pro poskytování služeb P-PINK. Cílovým výstupem je tedy vznik nové infrastruktury pro podporu podnikatelských aktivit na území Pardubického kraje a zajištění poskytování těchto služeb. Tyto cíle jsou plně v souladu s cíli výzvy Služby infrastruktury a realizace těchto aktivit je v souladu se schválenou RIS3 strategií Pardubického kraje.