Žadatel: Statutární město Pardubice
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 94 444 444,44 CZK
Celkové výdaje: 130 166 980,00 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2023


Stručný popis projektu:
Hlavním cílem projektu je vybudování veřejného prostoru s fungujícím terminálem pro veřejnou regionální ale i dálkovou dopravu, zejména autobusovou. Úspěšnou realizací projektu bude dosaženo vybudování místa určeného pro přestup, ale i nástup a výstup, dojde k vybudování nových příjezdových a odjezdových stanovišť a ploch pro krátkodobá odstavení autobusů. Dále bude zřízeno parkování pro jízdní kola v podobě stojanů. V rámci projektu bude vybudován nový informační systém kombinované dopravy pro autobusy a vlaky. Terminál B bude mít přímou vazbu na sousední hlavní železniční stanici v Pardubicích a také na Terminál A, které se nachází hned vedle budoucího Terminálu B. Terminál A představuje síť trolejbusů a autobusů MHD. Dosažením hlavního cíle projektu dojde k vytvoření uceleného přestupního uzlu kombinující železniční, autobusovou i městskou hromadnou dopravu v Pardubicích, čímž se naplní další dílčí cíle, jimiž jsou zvýšení dostupnosti, atraktivnosti a komfortu pro kombinovaný druh přepravy - pěší, cyklo, MHD, bus, železnice. Realizací projektu dojde ke zvýšení míry využití veřejné dopravy v Pardubicích a okolí, modernizaci infrastruktury pro provozování hromadné dopravy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zlepšení stavu veřejného prostranství a ploch pro pěší a zkvalitnění podmínek pro provozování veřejné dopravy. Výstavbou nového přestupního Terminálu B dojde ke kvalitnějšímu propojení obcí a měst na trase vedoucí přes statutární město Pardubice. Dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a také jeho atraktivity pro investory, návštěvníky i obyvatele, což s sebou přináší další ekonomické výhody regionu. Celý prostor je koncipován s důrazem na bezbariérové užívání. Řešení počítá s vytvořením 4 parkovacích míst a 72 parkovacích míst pro jízdní kola.