Strategický dokument o dopravě vstupuje do návrhové fáze


Jak by mohla vypadat doprava v Pardubicích v následujících desetiletích, co je třeba změnit, upravit či nově vybudovat, je cílem strategického dokumentu s názvem ParduPlán. Po roce a půl mají Pardubice hotovou i schválenou analytickou část. Plán udržitelné městské mobility aktuálně vstupuje do návrhové fáze, která staví na výstupech podrobné analýzy.

"Každý z nás si je vědom důležitosti dopravy v místě, kde bydlíme, nebo pracujeme, v našem případě v Pardubicích . Je proto důležité ji spravovat ku spokojenosti občanů našeho města. Podrobná analýza pardubické dopravy je základem plánu udržitelné mobility ve městě a její součástí jsou průzkumy všech cest na jeho území, sběr dat, zapojení veřejnosti a tvorba modelu dopravy," uvedl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Základ tvoří pečlivá analýza dopravního systému - probíhal sběr informací a dopravních dat, včetně územně analytických podkladů. "S dopravními průzkumy jsme měli podle plánu začít na jaře roku 2020, ale pandemie zasáhla i v tomto případě, tedy do běžného chodu dopravy, kdy byla výrazně ovlivněna hybnost obyvatel. Dopravní průzkumy byly proto odloženy na podzim 2020. došlo tedy ke zpoždění celého projektu o 5 měsíců," uvedl za zpracovatelskou firmu UDIMO Pavel Roháč.

Moderní přístup k dopravnímu plánování si i v analytické části žádal zapojení jeho uživatelů. Oslovena tedy byla jak široká veřejnost, tak i odborníci na jednotlivé segmenty dopravy, ale též podnikatelský, veřejný a neziskový sektor. Odborná veřejnost se vyjádřila prostřednictvím workshopu, který byl zaměřen na identifikaci slabých míst a podrobnější rozpracování problémových oblastí.

Specifikem Plánu mobility je "plánování pro lidi”, tedy pro koncové uživatele navrhovaných opatření. Proto dokument kladl velký důraz na zapojení široké veřejnosti, zapojil je do vyplňování tzv. problémových map a každý, kdo měl zájem zlepšit dopravu v Pardubicích, dostal na této mapě prostor.

"Za aktivní spoluúčast na tvorbě této rozsáhlé analýzy bych chtěl veřejnosti velmi poděkovat. Zapojilo se na devět set přispěvatelů, kteří do mapy zaznamenali přes 3000 podnětů. Jasně tak ukázali na problémy, které je trápí jako chodce, cyklisty nebo motoristy," dodal náměstek Kvaš. Do procesu byly formou dotazníkového šetření zapojeny také firmy a veřejné instituce společně s jejich zaměstnanci. Svá data a další interní informace poskytlo 25 firem, od velkých zaměstnavatelů v regionu až po malé dopravce.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo téměř 400 zaměstnanců.

"Nyní jsme ve fázi tvorby návrhové části, která potrvá do konce roku 2021 a která zjednodušeně určí to, jakým směrem se Pardubice v oblasti dopravy vydají – i v tomto ohledu počítáme se zapojením odborné a široké veřejnosti. Prvním krokem návrhové části bude tvorba Vize mobility, která tvoří základní kámen pro další práce," uvedl za zpracovatele Pavel Roháč. "Cílem návrhové části bude vytvořit sadu opatření - investičních, organizačních a motivačních, které pomohou stanovené vize dosáhnout, tedy aby byla doprava ve městě efektivnější, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí," doplnil slova zpracovatele projektový manažer Parduplánu Martin Kříbala.

Plán udržitelné městské mobility se zabývá všemi druhy dopravy ve městě – ať už se jedná o dopravu hromadnou nebo individuální, nákladní, nemotorovou, nebo také o dopravu v klidu (parkování) – zaměřuje se na všechny stávající problémy a budoucí výzvy a počítá s návrhem jejich řešení. Dokument se zpracovává na následujících patnáct let. Krátkodobý horizont bude řešit pětiletý akční plán, který si lze představit jako seznam dopravních projektů seřazených podle priority. Seznam projektů se váže na rozpočet města. Výstupy analytické části, aktuální informace o zpracování projektu a možnostech zapojení jsou k nalezení na webových stránkách projektu www.parduplan.cz.

Zdroj: pardubice.eu