Lidské tělo – dokonalý stroj? Partneři projektu stvrdili dnes součinnost podpisem


Šest významných královéhradeckých subjektů se dnes stalo ruku v ruce s městem partnery pro vznik a spolupráci na fungování unikátního projektu „Lidské tělo - dokonalý stroj? - Centrum přírodovědného a technického vzdělávání", který by měl vzniknout ve školní budově bývalé základní školy T. G. Masaryka v Lipkách.

Město chce na projekt v hodnotě přesahující 150 milionů korun a patřící do agendy „smart city“, čerpat především dotace z IROP prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace. Cílem dnes podepsaného memoranda je poskytování znalostí, zkušeností jednotlivých partnerů a samozřejmě nezbytná součinnost nejen při tvorbě, ale i při samotné funkci tohoto v Česku ojedinělého projektu. Aktuálně město zadalo architektonicko-technologickou studii a společně s partnery pracuje na obsahové náplni centra tak, aby co nejdříve byly relevantní informace pro finální rozhodování vedení města o rozsahu a budoucím provozu celého projektu.

Město Hradec Králové jako významné centrum vzdělanosti v oblasti lékařských, farmaceutických a biotechnologických věd v České republice chce i nadále rozvíjet nadstandardní vzdělanostní potenciál v těchto oborech. I s ohledem na tuto skutečnost hodlá město v následujících letech vybudovat moderní a v Česku unikátní edukační centrum podpory přírodovědného a technického vzdělávání zaměřeného na přírodní vědy o člověku. Kromě dětí základních škol by mělo toto centrum sloužit i studentům středních škol a zapojeny by měly být i školy vysoké zejména ty, které ve městě s tímto zaměřením působí. A právě ony se staly dnes díky podepsanému memorandu společně s fakultní nemocnicí a Centrem investic, rozvoje a inovací partnery tohoto projektu, jehož hlavním řešitelem je město Hradec Králové.

Signatáři memoranda se rozhodli pro spolupráci na přípravě a výstavbě tohoto centra. „Hlavním cílem memoranda je využití stávajícího vědomostního potenciálu akademické sféry jednotlivých vysokých škol ve městě Hradec Králové k nadefinování obsahu a zaměření připravovaného projektu a také k dalším krokům, které povedou k realizaci projektu a následně k zahájení jeho provozu. Zúčastněné strany jsou připraveny vyvíjet úsilí vedoucí k naplňování účelu a cíle tohoto memoranda, realizovat úkoly, které pro ně ze spolupráce vyplynou a vzájemně se o nich informovat,“ píše se v podepsaném memorandu, přičemž jeho předmětem je poskytnutí znalostí a zkušeností prostřednictvím vyčleněných pracovníků pro zacílení náplně projektu a jeho budoucího využívání pro určené cílové skupiny.

„Jsem rád, že se myšlenka polytechnického přírodovědného výchovného a výukového centra posouvá směrem k realizaci. Podpis memoranda o spolupráci je pouze vyjádřením vůle jednotlivých subjektů se na ní podílet. Jistota realizace projektu je ale ještě daleko a záleží zejména na smysluplné náplni a na realizačních a provozních nákladech ze strany našeho města,“ hodnotí dnešní krok primátor města Zdeněk Fink.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI LIDSKÉ TĚLO - DOKONALÝ STROJ? CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ stvrdili společně s městem svým podpisem zástupci těchto významných královéhradeckých institucí:
- Univerzita Hradec Králové zastoupená: rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D. (přítomen prorektor pro vnitřní záležitosti doc. Ing. Václav Janeček)
- Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové zastoupená: děkanem prof. MUDr. RNDr. Miroslavem Červinkou, CSc.
- Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: proděkanem prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc.
- Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví zastoupená: proděkanem pro vědeckou činnost profesorem MUDr. Pavlem Boštíkem, Ph.D.
- Fakultní nemocnice Hradec Králové zastoupená: ředitelem prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c.
- Centrum investic, rozvoje a inovací zastoupené: ředitelkou RNDr. Zitou Kučerovou Ph.D

O záměru jsme již dříve informovali zde: https://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/centrum-prirodovedneho-a-technickeho-vzdelavani-predstavi