Lepší voda v aglomeraci díky modernizaci úpravny vody v Hrobicích


Investice za více než šest set milionů a dotace nejméně 190 milionů korun. Hradecko-pardubická aglomerace podpořila svůj největší projekt. Zásadní modernizace úpravny vody v Hrobicích zajistí kvalitnější pitnou vodu pro 90 tisíc obyvatel naší aglomerace.

Hradecko-pardubická aglomerace, stejně jako celá oblast východních Čech, patří z pohledu sucha mezi nejohroženější oblasti v České republice. Sucho má drastické dopady nejen na zemědělství, ale i na obyvatele a obce závislé na vlastních zdrojích pitné i užitkové vody. Stoupají tak nároky na kvalitu a množství dodávané pitné vody. Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice proto intenzivně připravuje jeden z největších projektů ve své historii – Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice. Celkové náklady přesahují 637 milionů korun, nemalou částkou pak na realizaci přispěje ITI. „Naše aglomerace má v současné době u Operačního programu Životní prostředí rezervaci 200 milionů korun. Ty byly z malé části využity na projekt dobudování kanalizace v Opočínku. 189,2 milionů korun máme v tuto chvíli připravených pro projekt v Hrobicích. Vzhledem k jeho vysoké finanční náročnosti ovšem stále jednáme s Ministerstvem životního prostředí o dalším navýšení prostředků, a to nejméně o sto milionů korun. Věříme, že nakonec se nám další finance podaří získat,“ říká manažer ITI Miroslav Janovský.

Samotný projekt se skládá ze čtyř částí. První zahrnuje modernizaci a intenzifikaci úpravny vody, která aktuálně nevyhovuje požadavkům, a to zejména kvůli zvyšující se koncentraci mikroorganismů, jež současná technologie nedokáže odstranit. Realizací projektu bude do provozu uvedena nová technologie, díky níž bude možné upravovat jak povrchovou vodu z písníku Oplatil, tak podzemní vodu. Současně dojde k navýšení kapacity úpravny, a to zvýšením maximálního průtoku na 200 l/s. Ve druhé etapě projektu proběhne intenzifikace a zkapacitnění stávajícího prameniště Hrobice, což představuje realizaci 30 nových vrtů a rekonstrukci a zkapacitnění stávajících čerpacích stanic surové podzemní vody. Zkapacitněním bude dosaženo možnosti čerpání až 150 l/s podzemních vod z prameniště Hrobice, zbytek bude pokryt z povrchového zdroje Oplatil. Ve třetí etapě projekt zahrnuje nutnou investici do stávajícího výtlaku surové vody z prameniště Hrobice, jehož zkapacitněním bude možné čerpat až 90 l/s podzemních vod z prameniště Hrobice, a to z lokality Čeperka. Na závěr bude rovněž provedena rekonstrukce čerpací stanice Oplatil jakožto povrchového zdroje surové vody z písníku Oplatil, která umožní optimalizovat provoz úpravny na základě kvality surové podzemní a povrchové vody. „Počítáme s tím, že k zahájení realizace projektu dojde na počátku roku 2020, dokončen by měl být v polovině roku 2023. V současné době již máme na realizaci projektu vypsané výběrové řízení,“ doplnil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Aleš Vavřička.

Projekt v Hrobicích je přípravou území na příští programové období, které se ponese ve znamení „zelených“ projektů. Evropská komise chce po roce 2021 do podpory životního prostředí zacílit nejméně 30 % prostředků, které Česká republika získá. Území aglomerace by se tak mělo dočkat projektů na úpravy veřejných prostranství, efektivního nakládání s odpady či zadržováním vody v krajině.